Detail předmětu

Základy hudební akustiky

FEKT-BPC-ZHAAk. rok: 2018/2019

Studenti se seznámí se vznikem akustického vlnění v hudebních nástrojích, s jeho šířením v prostoru a vnímáním lidským sluchem. Dále budou porovnávány hudební a fyzikální pohledy na veličiny, související s kmity a vlnami, především vzahy mezi frekvencí kmitů a notami, mezi spektrálními vlastnostmi tónů a jejich hudebními kvalitami, časové a prostorové změny parametrů tónů v souvislosti s interpretací a poslechem hudebního díla.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit základní pojmy akustiky,
- vysvětlit princip funkce a charakterizovat tón hudebního nástroje,
- vysvětlit možnosti a omezení hudebních nástrojů,
- popsat vliv akustiky prostoru při interpretaci hudby,
- charakterizovat prostory vhodné pro záznam jednotlivých žánrů a popsat záznamový řetězec,
- využít moderní technologie pro analýzu hry na hudební nástroj
- popsat modifikace parametrů, o kterých pojednává hudební akustika, pomocí digitálních efektů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních fyzikálních pojmů z oblasti kmitů a vlnění.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, doplněného audio ukázkami. Účast na přednáškách je doporučená.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vypracování zprávy o akustice vybraného prostoru pro přednes hudby a na základě úspěšného absolvování písemného testu.

Osnovy výuky

1. Rozdělení akustiky. Hudba jako kmitání a vlnění.
2. Frekvenční a časové vlastnosti tónu.
3. Vztahy mezi notami a frekvencí kmitání - tónové soustavy, ladění.
4. Principy funkce hudebních nástrojů,
5. Frekvenční a prostorová charakteristika akustického vyzařování nástrojů.
6. Vyjádření interpreta pomocí hudebního nástroje,
7. Možnosti a omezení jednotlivých hudebních nástrojů.
8. Vnímání zvuku.
9. Slyšení - frekvenční parametry, principy binaurálního slyšení.
10. Šíření zvuku - časové vlastnosti, dopad konečné rychlosti zvuku na interpretaci, na poslech a na nahrávání.
11. Šíření zvuku - prostorová akustika. Teorie, praktické zásady a využití akustiky prostoru.
12. Digitální efekty, související s jednotlivými pojednávanými principy hudební akustiky.
13. Využití nahrávacích technologií pro analýzu hry a pro vylepšení výkonu interpreta.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s hudebním významem fyzikálních jevů, především zvukových vln a kmitů, a s hudebním významem fyzikálních veličin, týkajících se akustického vlnění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Syrový, V. Hudební akustika. Praha: AMU, 2003. ISBN 978-80-7331-127-8 (CS)
Špelda, A.: Hudební akustika. Praha: SPN, 1978. (CS)
Geist, B. Akustika - jevy a souvislosti v hudební teorii a praxi. Praha: MUZIKUS s.r.o., 2005. ISBN 978-8086253312 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 2. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace AUDB-TECH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor