Detail předmětu

Notografie

FEKT-BPC-KPNAk. rok: 2018/2019

Výuka předmětu probíhá formou zopakování základů hudební notace, studiem partitur historické i soudobé komorní, orchestrální a vokální hudby. Studenti poznají i s méně obvyklé způsoby notového zápisu, jakými jsou např. grafická, proporční a aleatorická notace. Součásti výuky je i praktické seznámení se s notografickým programem Sibelius.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit význam jednotlivých symbolů hudební notace,
- orientovat se v partiturách historických komorních, vokálních a orchestrálních děl,
- vysvětlit význam používaných symbolů grafické partitury, principy proporční notace a dalších méně obvyklých způsobů zápisu,
- charakterizovat partitury skladeb 2. poloviny 20. století a zběžně se v nich orientovat,
- ovládat základy práce s notografickým počítačovým programem Sibelius.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení a soustav ladění hudebních nástrojů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- Cvičení mají charakter výkladu, obohaceného o ukázky partitur a práce s notačním programem Sibelius, doplněného praktickým ovládnutím látky za aktivní účasti studentů.
Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za analýzu partitury při ústním pohovoru.

Osnovy výuky

1.-2. Zopakování a rozšíření základů hudební notace.
3.-4. Přehled vývoje notace, partitury historických, komorních, vokálních a orchestrálních děl.
5. Komplikovanější rytmické struktury.
6. Používané symboly pro interpretaci grafické partitury a jejich realizace.
7. Proporční notace, způsoby zápisu aleatorní hudby.
8. Přehled a stručná komparace dostupných softwarových notátorů.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s běžnými i méně obvyklými druhy zápisu hudebních děl, partiturami komorních, orchestrálních a vokálních skladeb a základy práce s notografickým programem Sibelius.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Loudová, Ivana - Moderní notace a její interpretace, AMU Praha, 1998 (CS)
Ivo Zelingr: Notografie, Supraphon, Praha 1986 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 2. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace AUDB-TECH , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor