Detail předmětu

Virtuální instrumentace v automatizaci

FEKT-BPC-VIAAk. rok: 2018/2019

Předmět se zabývá programováním měřicích systémů a zařízení se zaměřením na virtuální instrumentaci a vývojové prostředí LabVIEW. Studenti se seznámí se strukturou a ovládáním vývojového prostředí LabVIEW firmy National Instruments a naučí se programovat aplikace v tomto prostředí. V rámci předmětu mohou studenti získat (po úspěšném vykonání závěrečného testu) mezinárodně uznávanou certifikaci NI Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen programovat jednoduché aplikace pro PC v prostředí LabVIEW. Zná toto vývojové prostředí a dokáže ho nakonfigurovat. Umí pracovat i s pomocnými programy pro konfiguraci univerzálních měřicích prostředků (NI MAX).

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by se měl orientovat v používaných metodách měření elektrických a neelektrických veličin, popsat základní vlastnosti specializovaných měřicích přístrojů a diskutovat možnosti jejich použití včetně výběru vhodného snímače pro měření. Student by měl být také schopen samostatné přípravy z dostupných interaktivních studijních materiálů a disponoval takovými jazykovými znalostmi, aby porozuměl studijním materiálům i v anglickém jazyce.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Zahrnují pouze počítačová cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Celkem až 100 bodů za počítačová cvičení, kde student může získat až 15 bodů za každý ze dvou písemných testů, 20 bodů z jedné samostatné úlohy a 50 bodů ze závěrečného počítačového testu. Klasifikovaný zápočet je udělen při dosažení min. 50 bodů.

Osnovy výuky

1. Úvod, obsah předmětu. Základní pojmy a ovládání prostředí LabVIEW.
2. Ladicí prostředky a řešení problémů v LabVIEW.
3. Implementace VI a tvorba modulárních aplikací v LabVIEW, řídicí struktury.
4. Práce s daty v LabVIEW (pole, struktury, typové definice).
5. Správa souborů v LabVIEW. Správa HW prostředků v LabVIEW (sběr dat NI-DAQ, přístrojové ovladače).
6. Programovací techniky a použití proměnných v LabVIEW.
7. Pokročilé metody pro řízení programu v LabVIEW.
8. Použití návrhových vzorů a ovládání uživatelského rozhraní.
9. Pokročilé operace se soubory v LabVIEW.
10. Vylepšování vytvořených VI a tvorba spustitelných aplikací.
11. Novinky v LabVIEW a rozšiřující nadstavby (Real-Time, FPGA).
12. Praktická implementace měřicí aplikace v prostředí LabVIEW.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojovým prostředím LabVIEW a naučit je využívat toto prostředí pro programování měřicích aplikací v PC. Vysvětlit specifika grafického programování v LabVIEW včetně použití univerzálních hardwarových prostředků pro měření a způsob jejich konfigurace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na cvičeních, v případě neúčasti je možno doplnit zameškanou látku samostatným studiem z interaktivních studijních materiálů. Tolerují se dvě omluvené neúčasti.

Doporučená literatura

VLACH, J. Začínáme s LabVIEW. BEN technická literatura. Praha, 2008. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-TECH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program BPC-AMT bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor