Detail předmětu

Automatizace energetických systémů

FSI-VASAk. rok: 2017/2018

Posluchači jsou seznámeni s technologickými zařízeními tepelných, jaderných a vodních elektráren a s koncepcemi jejich řízení. Dále je vysvětlena primární a sekundární regulace elektrizační soustavy a podstata součinnosti mnoha zdrojů ve společné soustavě. Pozornost je věnována i automatizaci malých zdrojů elektrické a tepelné energie, včetně netradičních zdrojů.

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti jak řešit složité úlohy automatického řízení na příkladech z oboru energetiky. Student se naučí používat simulační nástroje k ověřování regulací.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti základů automatického řízení.

Doporučená nebo povinná literatura

Němec, Z.: Automatizace energetických systémů. Studijní opora pro magisterské studium. VUT v Brně, FSU, UAI, 2009. Dostupné z
Ibler,Z. a kol.: Technický průvodce energetika. Praha, BEN 2002 .
Flynn, D. (ed.), Thermal Power Plant Simulation and Control, Institution of Engineering and Technology 2003.
Flynn, D. (ed.), Thermal Power Plant Simulation and Control, Institution of Engineering and Technology 2003.
Drbal, L. (ed.), Power Plant Engineering, CBS Publishers & Distributors 2005.
Drbal, L. (ed.), Power Plant Engineering, CBS Publishers & Distributors 2005.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky na zápočet : účast na cvičeních.
Požadavky na zkoušku : základem je písemná část s odpověďmi na 10 otázek.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

.

Cíl

Cíle předmětu: Seznámit posluchače se specifickými problémy automatického řízení elektráren. Ukázat řešení složitých regulačních úloh.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná. Způsob nahrazování zameškaní výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-AIŘ , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)
    obor M-AIŘ , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, znaky současné automatizace
2. Řízení elektrizační soustavy, primární a sekundární regulace
3. Blok tepelné elektrárny
4. Regulace bubnových kotlů
5. Regulace jaderného reaktoru
6. Regulace vodní turbiny.

Laboratoře a ateliéry

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

A.Přehled vlastností zdrojů elektrické energie
B.Modely elektráren, návrh a použití
C.Simulace regulačních pochodů tepelné, jaderné a vodní elektrárny.