Detail předmětu

Fluidní inženýrství

FSI-LFIAk. rok: 2017/2018

Záměrem předmětu Fluidní inženýrství je informovat o využívání vlastností tekutin a jejich tečení v různých technologiích průmyslu a zemědělství.
Východiskem jsou základní rovnice hydrodynamiky a na základě jejich analýzy se vysvětlují různé principy hydraulických a pneumatických prvků, strojů a mechanismů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalost aplikované hydrodynamiky a na jejím základě odvozování principů základních hydraulických prvků a mechanismů.

Prerekvizity

Základy hydrodynamiky, termomechaniky, dynamiky těles

Doporučená nebo povinná literatura

Brdička, M. a kol.: Mechanika kontinua, , 0 (CS)
Šob, F.: Hydromechanika, , 0
Bird, R.: Přenosové jevy, , 0 (CS)
Tomáš, F.: Čerpadla I, , 0
Pivoňka, J. : Tekutinové mechanismy, , 0 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet - účast na cvičení a řešení zadaných úloh.
Zkouška - ústní

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Navrhovat, optimalizovat a tvůrčím způsobem zdokonalovat hydraulická a pneumatická zařízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Semináře, písemné úlohy na cvičeních

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program M2I-P magisterský navazující

  obor M-ENI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor M-ENI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor M-FLI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor M-FLI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor M-TEP , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor M-TEP , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Pojem makroskopické částice. Pohybová rovnice makroskopické částice. Zákon o zachování hmotnosti. Eulerovo a Lagrangeovo pojetí kontinua. Bernoulliova rovnice, disipační funkce, kavitace, užitečná práce viskózních sil. Princip diskového čerpadla. Bernoulliova rovnice v rotujícím prostoru. Princip odstředivého čerpadla. Síla, působící na pevnou plochu a tuhou částici obtékanou tekutinou. Aplikace na trysky. Princip Peltonovy turbiny. Stlačitelnost kapaliny, aplikace zákona o zachování hmotnosti na principu ejektoru a mamutového čerpadla. Vlnová rovnice, vodní ráz, aplikace na principu vodního trkače a měření stacionárního průtoku. Šíření zvukových vln v tekutinách. Využití předchozích výsledků po objasnění principu objemových čerpadel a k návrhu hydraulických prvků.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Aplikace Bernoulliovy rovnice na řešení potrubních sítí.Aplikace Bernoulliovy rovnice na proudění v trysce - pulsní trysky.Diskové čerpadlo - základní vlastnosti.Odstředivé čerpadlo - základní vlastnosti.Vodní ejektor - návrh.Peltonova turbina - základní vlastnosti,charakteristiky Mamutové čerpadlo - konstrukce, aplikace zákona o zachování hmotnosti stlačitelné kapaliny.Plynový akumulátory a jejich charakteristiky.Využití vodního rázu - vodní trkač.Akustický výkon hydraulických prvků.