Detail předmětu

Modelování a simulace výrobních systémů

FSI-GMVAk. rok: 2017/2018

Předmět seznamuje studenty s moderními metodami pro simulace a modelování výrobních systémů v kontextu Průmyslu 4.0. Zaměřuje se především na technologické procesy a výrobní systémy a aplikuje principy diskrétní simulace při jejich modelování. Jsou rozebírány aplikace simulačních modelů při projektování a řízení systémů a procesů, a to v oblasti strategického plánování a operačního řízení. Ve výuce jsou používány nejmodernější simulační softwarové produkty.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studenti by měli být schopni připravit simulační model výroby, zpracovat
a ohodnotit různé alternativy. Na základě simulačního modelu určit
vytíženost strojů a zařízení, termíny dokončení výrobních zakázek,
náklady, úzká místa výroby apod.

Prerekvizity

Discrete Distribution, Continuous Distribution, Empirical Distribution. Random Number Generation, Random Number Streams. Random Variable Generation: Exponential Distribution, Uniform Distribution, Weibull Distribution, Triangular Distribution, Poison Distribution, Gamma Distribution. MS SQL Server, MS Access, SQL. Theory of Production Systems.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: Účast na cvičeních, zpracování simulačního modelu výrobního
systému
Zkouška: Kombinovaná - písemná a ústní

Osnovy výuky

1) Matematické základy
2) Vymezení a specifické rysy simulačních metod
3) Analytické modelování diskrétních systémů
4) Diskrétní simulace
5) Jazyky pro diskrétní simulace
6) SLAM II, SLAMSYSTEM
7) AweSim
8) AIM
9) Příklady užití AIM v průmyslu
10) Interaktivní grafické systémy pro simulace
11) CAD systémy a simulace
12) Příklady simulace výrobních systémů
13) Simulace PVS, simulace RTK

Učební cíle

1. Vysvětlit principy počítačové simulace výrobních systémů
2. Popsat potřebné technické a programové vybavení
3. Zpracovat simulační model výroby a analyzovat výsledky
4. Zařadit simulační systém do CIM struktury výrobního podniku

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je prováděna dle rozvrhu na FSI, případnou zameškanou výuku lze individuálně konzultačně nahradit v odůvodněných případech.

Základní literatura

BANKS, Jerry. Discrete-event system simulation. 5th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, c2010. ISBN 978-013-6062-127. (EN)
ZÍTEK, Pavel. Simulace dynamických systémů. Praha: SNTL, 1990. ISBN 80-030-0330-X. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    obor M-VSR , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Matematické základy
2) Vymezení a specifické rysy simulačních metod
3) Analytické modelování diskrétních systémů
4) Diskrétní simulace
5) Jazyky pro diskrétní simulace
6) SLAM II, SLAMSYSTEM
7) AweSim
8) AIM
9) Příklady užití AIM v průmyslu
10) Interaktivní grafické systémy pro simulace
11) CAD systémy a simulace
12) Příklady simulace výrobních systémů
13) Simulace PVS, simulace RTK

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Projekty a alternativy
2. Zakázky a výrobky
3. Technologické postupy
4. Zdroje, mezisklady, materialy
5. Doprava
6. Dávky
· Zpracování případové studie (1 až 13)
· Cvičení na poč.:Praktická cvičení v laboratoři TEMPUS Ústavu výrobních systémů a robotů.