Detail předmětu

Tvorba umělého zvuku, jeho zpracování a řízení 1

FEKT-JTZ1Ak. rok: 2017/2018

V předmětu se studenti seznámí s typy syntéz a dalších "umělých" způsobů tvorby zvuku a se strukturou zdrojů syntetického zvuku (obvody generační, modulační atd.) v případě analogových, analogově-digitálních a digitálních syntetizérů a samplerů z hlediska jejich kompozičního využití.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit princip součtové a rozdílové syntézy zvuku,
- vyjmenovat modulační syntézy zvuku a vysvětlit jejich princip,
- vysvětlit princip tvarové a granulární syntézy zvuku,
- popsat využití samplování zvukových signálů při syntéze zvuku,
- popsat modulační obvody používané při zvukové syntéze a vyjmenovat jejich použití.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení, soustav ladění hudebních nástrojů, dále hudebních intervalů, stupnic a modů, akordů a základních harmonických spojů a zvukových barev. Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen analyzovat zákonitosti skladby a posoudit důsledky pro interpretaci.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- Přednášky mají charakter výkladu základních principů, doplněný praktickým předvedením metod syntézy a audio ukázkami.
- Cvičení podporují praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách formou praktické práce za aktivní účasti studentů.
Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vytvoření dvou krátkých samostatných kompozic.

Osnovy výuky

1. Přehled typů syntéz a dalších "umělých" způsobů tvorby zvuku: historie, základní přehled jednotlivých obvodů syntetizérů, základní rozdělení typů syntéz.
2. Generační obvody: syntéza součtová.
3. Generační obvody: syntéza rozdílová.
4. Generační obvody: syntézy modulační (FM syntéza).
5. Generační obvody: syntézy modulační (amplitudová modulace, kruhová modulace).
6. Generační obvody: syntézy tvarové (nelineární tvarování, fázové zkreslení).
7. Generační obvody: syntézy tvarová (přímé zadávání časového průběhu).
8. Generační obvody: granulární syntéza.
9. Generační obvody: samplování.
10. Modulační obvody: zesilovač.
11. Modulační obvody: filtr.
12. Modulační obvody: LFO.
13. Modulační obvody: obálka amplitudová, témbrová.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s typy syntéz a dalšími umělými způsoby tvorby zvuku nejen z hlediska jejich technické realizace, ale zejména z hlediska jejich potenciálního uměleckého využití.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Kaduch, Miroslav: Soudobá hudební tvorba s využitím počítačů. MKS, Ostava, 1989. (CS)
Kopecký, Pavel: Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování. AMU, Praha, 2008. ISBN 978-8073311216 (CS)
Rataj, Michal: Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu. KANT AMU, Praha, 2007. ISBN 978-8086970318 (CS)
Vrzal, Martin: Střih záznamu hudby. AMU, Praha, 2007. ISBN 978-80-7331-114-8 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 3. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor