Detail předmětu

Studiová praxe 2

FEKT-JSP2Ak. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen na seznámení studentů s postupem při nahrávání – technikou střihu, dodatečnou úpravou snímku (umělý dozvuk) a konečným zpracováním snímku – masteringem a dokumentací hudební nahrávky. Součástí výuky jsou praktická cvičení práce s počítačem, seznámení se s vybranými hudebními programy a osvojení si základních funkcí a technik, vlastní hudební nahrávka, nahrávání řeči, prolínání atd. Studenti se také naučí provádět srovnávací analýzy nahrávek různých interpretů stejného díla (porovnání kvalit interpretace, způsobu zpracování nahrávek, prostorové akustiky apod.).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- při tvorbě zvukové nahrávky využít umělého dozvuku,
- využít technik masteringu pro vytvoření konečného snímku,
- vytvořit dokumentaci hudební nahrávky,
- analyzovat nahrávky různých interpretů stejného díla,
- ovládat počítačové programy pro nahrávání a zpracování hudebních snímků,
- vytvořit profesionální nahrávku řeči.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení, soustav ladění hudebních nástrojů, dále hudebních intervalů, stupnic a modů, akordů a základních harmonických spojů a zvukových barev. Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen analyzovat zákonitosti skladby, posoudit důsledky pro interpretaci, charakterizovat hudební nástroje z hlediska tvorby tónu a herních technik a vytvořit instrumentační studii pro kombinaci nástrojů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- Přednášky mající charakter výkladu základních principů, obohacené o praktické ukázky studiové práce a audio ukázky.
- Cvičení podporují praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách formou praktické práce v nahrávacím studiu za aktivní účasti studentů.
Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vytvoření vlastní zvukové nahrávky.

Osnovy výuky

1.-3. Postup při nahrávání - technika střihu, dodatečná úprava snímku (umělý dozvuk atd.).
4.-5. Konečné zpracování snímku – mastering.
6. Dokumentace hudební nahrávky.
7.-8. Srovnávací analýza nahrávek různých interpretů stejného díla.
9.-11. Práce s počítačem, vlastní nahrávka.
12.-13. Nahrávání řeči, prolínání.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s postupem nahrávání, dodatečnou úpravou snímku a jeho konečným zpracováním z hlediska zvukového režiséra.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení, v termínu odevzdat alespoň 3 domácí práce zadávané pomocí e-learningu a odevzdat nahrávku jednoho koncertu.

Základní literatura

VLACHÝ, V. Praxe zvukové techniky. Praha: Vydavatelství MUZIKUS, 1995. 257 s. ISBN 80-901537-6-3. (CS)
FORRÓ, D. Domácí nahrávací studio. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o.. 248 s. ISBN 80-7169-231-X. (CS)
FORRÓ, D. Počítače a hudba. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o.. 320 s. ISBN 80-85623-57-9. (CS)
ŠÍP, L., Nahrávání a reprodukovaná hudba, Praha, Stát. hudeb. vyd. 1961. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor