Detail předmětu

Hudební režie 2

FEKT-JHR2Ak. rok: 2017/2018

Pořizování záznamů hudebních děl v rozhlasovém studiu a v mimostudiových akustických prostorách, záznam koncertů s přenosovým vozem a s digitálním přenosovým zařízením. Analogový a digitální nahrávací řetězec, dvoustopý a vícestopý záznam, nosiče záznamu, způsob evidence záběrů, sestřih a navazování. Proces masteringu, sestavení finálního produktu – master tape – a dokumentu – mastering order.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vytvořit záznam hudebního díla v rozhlasovém studiu i v jiných prostorách,
- vytvořit záznam koncertu s přenosovým vozem a přenosovým zařízením,
- vyjmenovat a charakterizovat prvky analogového a digitálního nahrávacího řetězce a jejich specifika z pohledu hudebního režiséra,
- popsat nosiče zvukového záznamu a způsob evidence záběrů, jejich sestřih a navazování,
- vytvořit finální zvukovou nahrávku – master tape – a její dokumentaci.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení, soustav ladění hudebních nástrojů, dále hudebních intervalů, stupnic a modů, akordů a základních harmonických spojů a zvukových barev. Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen analyzovat zákonitosti skladby, posoudit důsledky pro interpretaci, charakterizovat hudební nástroje z hlediska tvorby tónu a herních technik a vytvořit instrumentační studii pro kombinaci nástrojů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- Cvičení mají charakter výkladu případových studií a týmové práce v hudebním studiu.
Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za absolvování cvičení předmětu a za úspěšné prokázání znalostí u ústního pohovoru.

Osnovy výuky

1.-2. Pořizování záznamů hudebních děl v rozhlasovém studiu.
3.-4 Pořizování záznamů hudebních děl v mimo studiových akustických prostorách.
5.-6 Záznam koncertů s přenosovým vozem a s digitálním přenosovým zařízením.
7. Nahrávací řetězec - analogový, digitální, dvoustopý a vícestopý záznam.
8.-9. Nosiče záznamu, evidence záběrů, sestřih, navazování.
10.-11. Proces masteringu, sestavení finálního produktu - master tape.
12.-13. Sestavení finálního dokumentu - mastering order, křestní list.

Učební cíle

Cílem předmětu je naučit studenty pořizovat záznamy hudebních děl, seznámit s nahrávacím řetězcem a procesem masteringu z hlediska hudebního režiséra.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Syrový, V.: Akustická typologie přirozených zdrojů hudebních signálů. Výzkumná zpráva, AMU, Praha 2000. (CS)
Špelda, A.: Hudební akustika, SPN, Praha 1978. (CS)
Syrový, V. Hudební zvuk. Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha, 1. vydání, 2009, ISBN 978-80-7331-161-2. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor