Detail předmětu

Vybavení studia 2

FEKT-JEA2Ak. rok: 2017/2018

Hudební efekty měnící výšku, sílu a délku signálu a efekty kombinované, techniky mixování, zvukové formáty, problematika ozvučování, praktická práce s počítačovými systémy zpracování zvuku, hard-disc recordery, anglická odborná terminologie, nedostatky zvukového matriálu, umělý dozvuk.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat princip efektů měnících výšku, délku a sílu signálu,
- popsat techniky mixování,
- vyjmenovat používané zvukové formáty a charakterizovat je,
- aplikovat svoje znalosti při ozvučování,
- popsat počítačové systémy zpracování zvuku a hard-disc recordery,
- charakterizovat nejčastější vady zaznamenaného materiálu a jejich odstraňování,
- popsat principy optimálního využití dozvukových zařízení.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení, soustav ladění hudebních nástrojů, dále hudebních intervalů, stupnic a modů, akordů a základních harmonických spojů, zvukových barev, možností a omezení hudebních nástrojů a vlivu akustiky prostoru při interpretaci hudby.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- Přednášky mající charakter výkladu základních principů, obohacených o přímou demonstraci studiového vybavení, ukázky praktické práce s těmito technologiemi a audio ukázky.
- Cvičení podporují praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách formou praktické práce za aktivní účasti studentů.
Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vytvoření vícestopé nahrávky a vypracování jejího mixu. Za zkoušku ve formě ústního pohovoru je uděleno maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 50 bodů. Zkouška je zaměřena na znalosti vybavení EA studia podle osnov předmětů Vybavení studia 1 a 2.

Osnovy výuky

1. Hudební efekty měnící výšku a délku signálu
2. Hudební efekty měnící sílu signálu a efekty kombinované
3. Mikrofonní techniky – od XY po Decca Tree
4. Techniky mixování
5. Zvukové formáty
6. Nedostatky zvukového matriálu
7. Základy hudební psychoakustiky a její veličiny
8. Poetika textu: metrika a prozódie
9. Nahrávání dřevěných a žesťových nástrojů, začleňování je do mixu
10.-11. Nahrávání smyčcových nástrojů, začleňování je do mixu
12.-13. Nahrávání a míchání větších těles – symfonického orchestru, big bandu ad.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s hudebními efekty měnící výšku, sílu a délku signálu a efekty kombinovanými, s technikami mixování, zvukovými formáty, problematikou ozvučování, praktickou prací s počítačovými systémy zpracování zvuku, hard-disc recordery, anglickou odbornou terminologií, s nedostatky zvukového matriálu a umělým dozvukem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

FORRÓ, D. Počítače a hudba. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o.. 320 s. ISBN 80-85623-57-9. (CS)
JIRÁSEK, O. Kytara a počítač. Praha: Nakladatelství Computer Press, a.s., 2006. 296 s. ISBN 80-251084-3-0. (CS)
FORRÓ, D. Domácí nahrávací studio. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o.. 248 s. ISBN 80-7169-231-X. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor