Detail předmětu

Dějiny hudby 20. st. 2

FEKT-JDH2Ak. rok: 2017/2018

Přehled hlavních vývojových proudů tzv. vážné (artificiální hudby) v návaznosti na zimní semestr. Specifická situace v USA - Gershwin a Bernstein. Stalinský teror a tvorba v SSSR. Důvody vzniku avantgardy mezi dvěma válkami ve 20. a 30.letech a její hlavní představitelé.renesance starých kompozičních technik a metod (tzv. neoklasicismus – neobaroko).Vývoj tzv. druhé avantgardy po 2.světové válce. Polská škola, její specifika, představitelé, přínos. Francie k Messiaenovi. Elektroakustická hudba. Současná situace, přehled existujících soudobých kompozičních technik a skladatelských osobností u nás i ve světě.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vyjmenovat významné skladatele dle tematiky letního semestru v Evropě a v USA.a. charakterizovat jejich tvorbu,
- vysvětlit důvody vzniku poválečné avantgardy a vyjmenovat její hlavní představitele,
- charakterizovat hlavní osobnosti vývoje české hudby 20.století a jejich hlavní díla
- charakterizovat tzv. polskou školu a její specifika, vyjmenovat její představitele,
- vyjmenovat významné francouzské skladatele poloviny 20. a charakterizovat jejich tvorbu,
- popsat historii elektroakustické hudby, její hlavní směry a představitele,
- charakterizovat současnou situaci v hudbě, vyjmenovat existující proudy a významné české i světové skladatelské osobnosti.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební nauky, akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení a soustav ladění hudebních nástrojů. Vítané jsou soukromé hudební aktivity studentů – hra na hudební nástroje a zpěv.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky mají charakter výkladu, obohaceného poslechem nahrávek a jejich rozborem, fotografiemi a podle možností též videozáznamy, případně ukázkami partitur. Účast na přednáškách je doporučená.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. K závěru semestru student předloží seminární práci v písemné podobě (výjimečně elektronické) obsahující analýzu a charakteristiku jím zvolené skladby 20.století v mezích probírané tematiky. Za zkoušku ve formě ústního pohovoru je uděleno maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 50 bodů. Zkouška je zaměřena na znalosti dějin hudby na evropském a americkém kontinentu ve 20. století podle osnov předmětů Dějiny hudby 20. stol. 1 a 2.

Osnovy výuky

1.-2. Situace v evropské hudbě ve 20. a 30.letech – tzv. 1.avantgarda v představitelích II.vídeňské školy.
3.-6 Renesance starých forem a metod v hudbě 1.pol.20.století: neoklasicismus, neobaroko – ideály Pařížské Šetky, Stravinskij
5.-6. Důvody vzniku poválečné avantgardy po 2.světové válce a její hlavní představitelé.
7.-8. Polská kompoziční škola, její specifika, představitelé, přínos.
9. Francie: od Honeggera k Messiaenovi.
10.-11. Elektroakustická, konkrétní a tzv. industriáoní hudba. a jejich funkce od druhé pol.20.století do současnosti
12.-13. Současná situace: přehled existujících soudobých kompozičních technik a skladatelských osobností u nás i ve světě.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení studentů s vývojem hudby ve 20. století s nárysem vývoje soudobé hudby počátku 21.století.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Schnierer M. Hudba 20. století. Učební text JAMU Brno, rev. vydání 2014. (CS)
Vysloužil J. Hudobníci 20. storočia, Opus Bratislava 1981, 2.vyd. (CS)
Kohoutek, C. Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha, SHV, 1965. (CS)
Navrátil M. Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Montanex, Ostrava 1993. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
    obor J-AUD , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
    obor J-AUD , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor