Detail předmětu

Dějiny hudby 20. st. 1

FEKT-JDH1Ak. rok: 2017/2018

Vývoj hudby zejména evropského kontinentu ve 20. století, pochopení zákonitostí změn uměleckých směrů a kompozičních technik. Společenská situace na přelomu 19. a 20. století a její odraz v umění: tvorba generace 60. let - Skrjabin, Mahler, Ives. Nositelé nových myšlenek: Satie, Stravinskij, Les Six, Hindemith, Bartók. Druhá vídeňská škola a nástup dodekafonie. Situace v českých zemích, Janáček, Martinů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vyjmenovat významné světové skladatele přelomu 19. a 20. století a charakterizovat jejich tvorbu,
- vyjmenovat významné evropské autory 1. poloviny 20. století a charakterizovat jejich tvorbu,
- vyjmenovat významné české skladatele 1. poloviny 20. století a charakterizovat jejich tvorbu,
- vysvětlit zákonitosti změn uměleckých směrů a kompozičních technik 20. století,
- charakterizovat druhou vídeňskou atonální školu z hlediska kompoziční techniky.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti z oblasti všeobecného vzdělání, na jejichž základě student prošel přijímacím řízením.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky mají charakter výkladu, obohaceného poslechem nahrávek a podle možností videozáznamů a jejich rozborem, fotografiemi a ukázkami partitur. Účast na přednáškách je doporučená.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšné vypracovaný seminární písemný úkol na základě analýzy a charakteristiky volně vybrané skladby 20.století.

Osnovy výuky

1.-3. Tvorba generace pozdních romantiků G.Mahler, R.Strauss, Al.Skrjabin –Vít.Novák, J.Suk a ad..
4.-6. Průkopnící hudby 20..stol. Ch.Ives, E.Varése, F.Busoni,E.Satie aj.
7. - 10. Radikální neofolklorismu v hudbě 20.stol.: L.Janáček, B.Bartók, I.Stravinskij aj..
11. Druhá vídeňská škola: Berg, Webern.
12.-13. Situace v českých zemích: Janáček, Martinů.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení studentů s vývojem hudby zejména evropského kontinentu ve 20. století.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Schnierer M. Hudba 20.století. Učební text JAMU, Brno, 2007. (CS)
ČERNUŠÁK, G. Dějiny evropské hudby. Praha : SNKHLU, 1964. (CS)
KOHOUTEK, C. Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha : SHV, 1965. (CS)
Navrátil M. Nástin vývoje evropské hudby 20. století, Ostrava, 1993. (CS)
Vysloužil J. Hudebníci 20. storočia, Opus Bratislava 1981, 2.vyd.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
    obor J-AUD , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
    obor J-AUD , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor