Detail předmětu

Zdravotní péče v mimořádných situacích

FEKT-FZPMAk. rok: 2017/2018

Obsahem předmětu jsou vědomosti o život ohrožujících stavech a jejich léčby. Urgentní stavy jsou děleny podle orgánových systémů. Podrobně jsou prezentovány znalosti o zástavě srdce a její léčbě.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Schopnost orientovat se, komunikovat a spolupracovat se zdravotnickými pracovníky v oborech medicíny urgentních stavů: rychlá lékařská pomoc, jednotky intenzivní péče, anesteziologicko- resuscitační jednotky. Zdokonalení se v resuscitačních technikách.

Prerekvizity

Zdravotní péče v mimořádných situacích navazuje na předmět „Základy první pomoci“ a na získané znalosti z fyziologie a klinických lékařských předmětů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn docházkou a bude udělen po úspěšném absolvování testu. Test je zaměřen na problematiku urgentních stavů.

Osnovy výuky

Kardiopulmonální resuscitace základní a rozšířená, respirační selhání, selhání oběhu, poruchy vědomí a akutní onemocnění centrálního nervového systému, akutní trauma, umělá plicní ventilace, integrovaný záchranný systém.
Praktická cvičení: Kardiopulmonální resuscitace základní a rozšířená, umělá plicní ventilace, monitorace životních funkcím, prezentace nemocných na resuscitačním oddělení

Učební cíle

Cílem předmětu je předat studentům teoretické znalosti z oblasti akutních stavů v lékařství, lékařské terminologie základních akutních stavů, patofyziologie a základy přednemocniční a nemocniční léčby. Dále pak teoretické znalosti a praktické dovednosti z rozšířené kardiopulmonální resuscitace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na seminářích je povinná. Případnou neúčast je nutné řešit s vyučujícím. Lze ji nahradit např. s jinou skupinou.

Základní literatura

KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc pro studenty zdravotnických oborů. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2183. (CS)
POKORNÝ, Jan. Lékařská první pomoc. 1. vyd. Praha: Galén, 2003. ISBN 80-7262-214-5. (CS)
SCHEINAROVÁ, Adolfa. První pomoc. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0849-X. (CS)
BYDŽOVSKÝ, Jan. První pomoc. 2. přeprac. vyd. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0680-6. (CS)
SRNSKÝ, Pavel et al. Standardy první pomoci [online]. ČČK, Praha, 2002. [cit. 12.6.2013]. Dostupné z: http://www.cervenykriz.eu/docs/Standardy_prvni_pomoci.pdf (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BTBIO-F magisterský navazující

    obor F-BTB , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní životní funkce, vyšetření, posouzení situace, tísňové volání.
2. Neodkladná resuscitace dospělých - aktuální doporučení.
3. Neodkladná resuscitace dětí - aktuální doporučení.
4. Poruchy vědomí, křečové stavy.
5. Šok, krvácení, ošetření ran.
6. Trauma hlavy, krku, páteře.
7. Trauma končetin, hrudníku a břicha.
8. Intoxikace, poškození fyzikální vlivy.
9. Zdravotnická záchranná služba (ZZS) jako součást integrovaného záchranného systému (IZS). Rozdíly proti lékařské službě první pomoci (LSPP).
10. Řetěz přežití (přednemocniční ošetření: první pomoc, lékařská první pomoc, příjem do nemocnice - emergency, ambulance. Lékařská, ošetřovatelská péče a rehabilitace).
11. Mimořádná událost a její řešení; povodeň, požár, havárie s únikem škodlivých látek, teroristický útok.
12. Dopravní nehody. Hromadné neštěstí, třídění.
13. Rizika při poskytování první pomoci.

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní životní funkce. Základní neodkladná resuscitace (etické aspekty neodkladné resuscitace, pomůcky k osobní ochraně).
2. Rozšířená neodkladná resuscitace (monitorace, defibrilace, umělá plicní ventilace). Obstrukce dýchacích cest cizím tělesem. Vzduchovod. Ventilace obličejovou maskou.
3. Vyproštění a polohování zraněného. Vyšetření zraněného. Nácvik tísňového volání.
4. Polytrauma (film) - práce RZP a příjem na Emergency. Šok.
5. Obvazová technika.
6. Život ohrožující stavy u dětí (dušení, infekce).
7. Konzultace, zápočtový test.