Detail předmětu

Základy metodologie výzkumu

FEKT-FMETAk. rok: 2017/2018

Předmět je koncipován jako praktické seznámení se základy psaní odborných a vědeckých textů a tvorby prezentací. Zahrnuje také přehled metod vědy a výzkumu a přehled finančních zdrojů pro výzkum v ČR a EU.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen diskutovat problematiku hodnocení vědecké práce, bude schopen sám vyhledávat potřebné informace ve vědeckých databázích (Web of Science, Scopus). Dále bude schopen rozebrat vědecký článek na podstatné části a bude umět tuto dovednost aplikovat v praxi, například při psaní vlastních publikací, technických zpráv apod. Dále se bude orientovat v oblasti financování výzkumu v ČR a EU.

Prerekvizity

Jsou požadovány obecné znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti řeší individuální projekty, zaměřené na vyhledávání ve vědeckých databázích na Internetu. Projekty jsou hodnoceny a diskutovány se studenty.

Osnovy výuky

Základy tvorby odborných textů.
Formální požadavky na odborný text.
Textové editory (MS Word, LaTeX, OpenOffice Writer).
Bibliografické citace.
Softwarové produkty pro správu citací (RefWorks, EndNote).
Informační zdroje na Internetu.
Prezentace výsledků výzkumu.
Vyhodnocení výsledků výzkumu pomocí statistických metod.
Výzkum a věda - charakteristiky.
Metodologie základního a aplikovaného výzkumu.
Klinické studie - cíle a rozdělení.
Fáze výzkumných projektů.
Granty a grantová podpora v ČR a EU.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentů orientaci v oblasti tvorby technických a vědeckých textů, v základní terminologii z oblasti vědy a výzkumu a ve způsobech financování vědy a výzkumu v ČR.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Odevzdání a prezentace projektů je povinná.

Základní literatura

R. A. Day: How to Write and Publish a Scientific Paper, Greenwood Press, 2006
S. Čmejrková, F. Daneš, J. Světlá: Jak napsat odborný text, Praha, Leda, 1999

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BTBIO-F magisterský navazující

    obor F-BTB , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy tvorby odborných textů - zaměření na diplomové práce, vědecké publikace and výzkumné zprávy. Požadavky na jednotlivé oddíly odborného textu a jejich strukturu: abstrakt, úvod, hlavní část textu, výsledky, diskuze, závěr, reference.
2. Formální požadavky na odborný text - jazyková rovina, ČJ/AJ. Typografie. Textové editory, výhody, nevýhody, požadavky (MS Word, LaTeX, OpenOffice Writer)
3. Bibliografické citace - používání citací v textu, formátování referencí, normy, styly. Softwarové produkty pro správu citací (RefWorks, EndNote). Informační zdroje na Internetu, rešerše.
4. Prezentace výsledků výzkumu - zásady pro tvorbu multimediálních prezentací, orální prezentace, prezentace pomocí posterů, výzkumné zprávy. Vyhodnocení výsledků výzkumu pomocí statistických metod.
5. Výzkum a věda - charakteristiky. Metodologie základního a aplikovaného výzkumu. Klinické studie - cíle a rozdělení.
6. Výzkumné projekty - fáze výzkumných projektů (od definice problémů přes formulaci cílů po prezentaci a implementaci problémů). Granty a grantová podpora v ČR a EU.

Ostatní aktivity

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Samostatné domací úkoly budu zadávány na konci každé přednášky. Bude se jednat o samostatné studium doplňkové literatury, norem, vzorových textů, vědeckých článků, studií atd.