Detail předmětu

Semestrální práce

FEKT-FBSEAk. rok: 2017/2018

Samostatná technická práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oboru Biomedicínská technika a bioinformatika. Téma projektu se vybírá na počátku zimního semestru daného akademického roku a může být odvozeno od budoucího tématu diplomové práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit před odbornou komisí.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Semestrální projekt hodnotí odborná komise.

Osnovy výuky

Zpracování individuálního technického projektu.

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování úvodní studie samostatné práce a návrh vlastního řešení, které bude dopracováno v následující diplomové práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Základní literatura

Literatura podle zadaného projektu, bude doporučena v rámci zadání. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BTBIO-F magisterský navazující

    obor F-BTB , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování individuálního technického projektu.

- Projekt si student vybere po konzultaci s vedoucím práce.
- Doporučená studijní literatura bude upřesněna v zadání projektu.
- Úvodní studii včetně lirární rešerše student vypracuje po dohodě s vedoucím práce.
- Konkrétní návrh řešení zadaného projektu student konzultuje se svým vedoucím práce podle potřeb studenta.
- Student předkládá vedoucímu práce dílčí výsledky a diskutuje další vývoj semestrálního projektu podle potřeb studenta.
- Student vypracuje odbornou technickou dokumentaci na dané téma, která bude obsahovat literární rešerši dané oblasti, návrh vlastního řešení a metodu vyhodnocení.