Detail předmětu

Bioetika

FEKT-FBIEAk. rok: 2017/2018

Biomedicínská etika se zabývá etickým přesahem biomedicíny, zejména pak etických implikací biotechnologií. Předmět rozšiřuje technický a biotechnologický přístup o humanitní rozměr. Nezbytným předpokladem pojednání o morálních dilematech plynoucích z vývoje a použití biomedicínských technologií je transdisciplinarita.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí základní bioetické znalosti. Navíc rozvinou schopnost identifikovat eticky relevantní aspekty práce s laboratorními zvířaty, naučí se aplikovat odpovídající bioetické standardy dle vyhlášky č. 419/2012 Sb. a EU směrnice 2010/63.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné zvládnutí kurzu je nutné úspěšné absolvování závěrečného testu, zaměřeného na legislativní problematiku bioetiky.

Osnovy výuky

Přednášky uvádějí do etické problematiky biomedicíny a experimentální praxe. V každé přednášce je diskutována etická problematika včetně navazující diskuse.
1. Zákon č. 246/ 1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
2. Vyhláška č. 419/2012 Sb., na ochranu pokusných zvířat
3. Směrnice evropského parlamentu 2010/63/EHS
4. Zoohygiena pokusných zvířat
5. Welfare primátů a volně žijících pokusných zvířat
6. Chirurgické zákroky na laboratorních potkanech (video)
7. Seminář a zkušební test

Učební cíle

Cílem je pojednat o etických aspektech biomedicínského výzkumu využívajícího laboratorní zvířata a poskytnout všeobecné základy biomedicínské etiky, včetně bioetických standardů a zákonných úprav.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Předmět se skládá z nepovinných přednášek a exkurzí. Povinná je účast na závěrečném semináři a zkušebním testu.

Základní literatura

Úplné znění zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn. In: Sbírka zákonů České Republiky. 2008, částka 133, s. 6611-6645. Dostupné také z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2008&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=3. (CS)
NICKLAS, W., A. DEENY, P. DIERCKS, A., GOBBI, B. ILLGEN-WILCKE a M. SEIDELIN. FELASA guidelines for the accreditation of health monitoring programs and testing laboratories involved in health monitoring. Laboratory Animals. 2010. č. 39, s. 43-48. (EN)
Vyhláška č.419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat. In: Sbírka zákonů České Republiky. 2012, částka 153, s. 5357. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BTBIO-F magisterský navazující

    obor F-BTB , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Historie provádění pokusů na zvířatech
Zákon č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
Vyhláška č. 207/2009 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat
Zoohygiena v chovech laboratorních zvířat
Směrnice 86/609/EHS o obratlovcích používaných pro vědecké a jiné pokusné účely
Doporučení Komise Evropy
Etika provádění pokusů na zvířatech
Alternativní metody
Praktická výuka - některé zákroky prováděné na zvířatech
Genetické linie laboratorních zvířat - inbreding a outbreding
Technologie a etika chovu laboratorních zvířat