Detail předmětu

Diplomová práce

FEKT-FBCEAk. rok: 2017/2018

Samostatná technická práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oboru Biomedicínská technika a bioinformatika. Téma diplomové práce se vybírá na počátku letního semestru daného akademického roku a může navazovat na předchozí semestrální projekt.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

20

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt -diplomovou práci,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit před odbornou komisí.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet uděluje vedoucí práce za práci vypracovanou v souladu se zadáním, odevzdanou ve stanoveném termínu, posuzuje správnost řešení a kvalitu vypracování práce (formální náležitosti).
Vedoucí práce a její oponent vypracují posudek, jehož součástí je bodové hodnocení práce. Při hodnocení může být zohledněn i posudek případného konzultanta. Posudky se předkládají k obhajobě práce.

Osnovy výuky

Zpracování individuální diplomové práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování závěrečné diplomové práce, která má vypovídající hodnotu o tvůrčích technických schopnostech studenta posledního ročníku magisterského studia.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Základní literatura

Literatura podle zadaného projektu, bude doporučena v rámci zadání. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BTBIO-F magisterský navazující

    obor F-BTB , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

240 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování individuální diplomové práce.

- Projekt si student vybere po konzultaci s vedoucím práce nebo pokračuje v tématu předchozí semestrální práce.
- Doporučená studijní literatura bude upřesněna v zadání diplomové práce.
- Student řeší vlastní práci a podle potřeb využívá konzultací.
- Student předkládá vedoucímu práce dílčí výsledky a diskutuje další vývoj diplomové práce podle potřeb studenta.
- Student vypracuje diplomovou práci na konkrétní téma, která musí obsahovat všechny náležitosti odborného technického textu.