Detail předmětu

Studiová technika

FEKT-BSHEAk. rok: 2017/2018

Vztahy mezi subjektivními a objektivními vlastnostmi zvuku, přenos zvukových signálů v elektrické soustavě. Režijní pracoviště: struktura mixážního pultu, vstupní jednotky, připojení ke sběrnicím, výstupní jednotky, digitální mixážní pulty, DJ mixážní pulty. Měření a indikace úrovně, spektra a amplitudové obálky zvukových signálů. Zvukové efekty: ekvalizéry, dynamické procesory, simulace akustických prostorů, kytarové efekty, fázový vokoder, zpracování ve spektrální oblasti. Digitální zpracování zvukových signálů, A/D a D/A převod, dithering, digitální zvuková rozhraní. Digitální záznam zvukových signálů, harddisk recording, nedestruktivní editace, zvukové karty. Počítačové systémy zpracování zvuku, technologie plug-in modulů. Komunikační rozhraní MIDI, zařízení, propojování sběrnice. Synchronizace, relativní a absolutní časové kódy. Řízení zvukové, světelné a scénické techniky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat strukturu zvukového režijního pracoviště, vysvětlit jeho činnost a použít jej pro nahrávání nebo ozvučování,
- vysvětlit principy měření úrovně a dalších vlastností analogového a digitálního zvukového signálu,
- popsat strukturu a princip činnosti základních typů zvukových efektů, charakterizovat typ transformace zvukového signálu, ke které v nich dochází, a použít je při zpracování zvuku,
- vysvětlit princip digitálního zpracování a přenosu zvukových signálů,
- vysvětlit princip a strukturu digitálního záznamu zvukových signálů na pevný disk (HDR),
- popsat strukturu různých typů zvukových karet a strukturu pracovní stanice pro zpracování zvuku (DAW),
- popsat strukturu protokolu MIDI, vyjmenovat zprávy, které používá, a využít je pro řízení studiové techniky,
- popsat druhy synchronizačních signálů, zvolit správný druh synchronizace pro daný systém,
- popsat strukturu protokolu DMX512 a využít jej pro řízení světelné a scénické techniky

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních zákonů a veličin v elektrických obvodech, vlastností prvků elektrických obvodů, chování obvodů se setrvačnými prvky, vlastnosti a zapojení operačních zesilovačů, spektra periodických a neperiodických signálů, systémů se spojitým a diskrétním časem. Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen používat přístroje pro měření elektrického napětí, proudu a rezonančního kmitočtu, generátory průběhů a osciloskopy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
- Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie, problémů a jejich vzorových řešení.
- Laboratorní cvičení podporují praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách za aktivní účasti studentů.
Účast na přednáškách je doporučená, účast na laboratorních cvičeních je kontrolovaná.
Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Maximum 10 bodů je uděleno za test z teoretických znalostí v laboratorních cvičeních. Za správné výsledky a vypracování všech laboratorních úloh je uděleno dalších 24 bodů a 6 bodů za zpracování samostatného úkolu v softwarovém DAW systému. Minimální rozsah vypracování jednotlivých laboratorních úloh stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Závěrečná písemná zkouška je hodnocena maximem 40 bodů a pro její úspěšné složení je nutné získat alespoň 15 bodů. Závěrečná ústní zkouška je hodnocena maximem 20 bodů a je sestavena z 10 okruhů otázek tematicky zaměřených podle osnovy předmětu.

Osnovy výuky

1. Zvuk a zvukové signály, přenos zvukových signálů v elektrické soustavě
2. Měření a zobrazení vlastností zvukových signálů: VU a PP meter, phase meter a pan meter, vektorskop, zobrazení spektra, hlasitosti a amplitudové obálky zvukového signálu.
3. Mixážní pult: vstupní obvnody, ekvalizér, vstupní jednotka, sběrnice, výstupy, připojení externích zařízení, funkce Mute a Solo, talkback, diagram úrovní, DJ mixer.
4. Digitální zpracování zvukových signálů: vzorkování, anti-aliasingová DP, kvantizace, sigma-delta převodník, normalizace, dithering, digitální mixážní pult.
5. Digitální zvuková rozhraní: časové dělení kanálů, rozhraní point-to-point a siťová.
6. Analogová a digitální zařízení pro záznam zvuku.
7. Digitální záznam zvukových signálů: HDR systémy, DAW, zvukové karty, editace zvukových signálů.
8. Počítačové systémy zpracování zvuku: zpracování zvukových signálů v reálném čase, technologie plug-in modulů.
9. Zvukové efekty 1: kmitočtové filtry, dynamické procesory, efekty se zpožďovací linkou.
10. Zvukové efekty 2: modulační efekty, prostorové efekty, simulace akustických prostorů, nelineární efekty, časová komprese a expanze, změna výšky zvukového signálu, spektrální zpracování.
11. Komunikační rozhraní MIDI: princip, elektrické rozhraní, kanálové a systémové zprávy, řízené studiové techniky.
12. Synchronizace zvukové a video techniky: synchronizační kódy MIDI Clock, SMPTE/EBU, MTC.
13. Řízení studiové a scénické techniky: protokoly Sony 9-pin, DMX512, MMC a MSC.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit se s principem činnosti a použitím analogových a digitálních zařízení zvukové techniky, počítačových systémů pro zpracování zvuku a jejich instalací ve zvukových studiích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny laboratorní úlohy v řádných nebo náhradních termínech. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

SCHIMMEL, J. Studiová a hudební elektronika. Studiová a hudební elektronika. Brno, Vysoké učení technické v Brně. 2012. (158 p.). ISBN 978-80-214-4452-2.
Watkinson, J.: The Art of Digital Audio, 3rd ed. Focal Press, 2001. ISBN 0-240-51587-0 (EN)

Doporučená literatura

Zölzer, U.: DAFX - Digital Audio Effects (Second Edition). John Wiley & Sons, 2011. ISBN: 978-0-470-66599-2. Zölzer, U.: DAFX - Digital Audio Effects (Second Edition). John Wiley & Sons, 2011. ISBN: 978-0-470-66599-2. (EN)
Forró, D.: Počítače a hudba,Grada, Praha 1994 (CS)
Benson, B. K.: Audio Engineering Handbook,McGraw-Hill Book Comp. N.Y. USA, 1988 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 3. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-TLI , 3. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zvuk a jeho šíření, převod na elektrický signál, šíření zvukového signálu v elektrické soustavě.
Mixážní pult: vstupní obvody, ekvalizéry, úpravy dynamiky, sběrnice, výstupy, připojení externích zařízení, funkce Mute a Solo, talkback, diagram úrovní, DJ mixážní pult, digitální mixážní pult.
Měření a indikace úrovně, spektra a amplitudové obálky zvukového signálu, měření fázových rozdílů zvukových kanálů, vektorskop.
Zvukové efekty: kmitočtové filtry, dynamické procesory, efekty se zpožďovací linkou, simulace akustických prostorů.
Zvukové efekty: modulační efekty, funkční měniče, změna výšky, časové komprese a expanze, fázový vocoder, spektrální transformace, prostorové efekty.
Digitální zpracování zvukových signálů, digitální zvuková rozhraní
Záznam zvukového signálu, systémy HDR.
Zvukové karty, záznam a zpracování zvuku na osobním počítači
Syntéza zvukových signálů, lineární a nelineární metody, digitální syntéza, matematické modelování.
Elektronické hudební nástroje, virtuální analogový syntezátor, sampler, polyfonní a multitémbrové nástroje.
Komunikační rozhraní v hudební elektronice, rozhraní MIDI.
Synchronizace zvukové a obrazové techniky, synchronizace hudební elektroniky.
Řízení zvukové a scénické techniky.

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Seznámení s laboratoří a bezpečnostními předpisy, seznámení s ovládáním laboratorních přístrojů.
Režijní pracoviště
Digitální mixážní pult
Zvukové efekty 1
Zvukové efekty 2
Digitální záznam zvuku na pevný disk
Test
Programování MIDI kontrolerů
Využití sampleru v nahrávacím studiu
Hudební syntezátory
Základy práce s komunikačním systémem MIDI
Protokol DMX pro řízení scénické techniky
Test