Detail předmětu

Psychologické praktikum osobnostního rozvoje a sebepoznání

FEKT-BPRSAk. rok: 2017/2018

Kurz podporuje osobnostní rozvoj posluchače. Výuka je realizována formou interaktivních cvičení ve skupině. Součástí výuky je testování pomocí psychologických testů, stejně jako využití rozmanitých neverbálních technik k rozvoji sebepoznání.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti vypracují esej na téma "Můj obraz osobnosti" v min. rozsahu 5 stran, kde shrnou získané poznatky o své osobnosti z kurzu a zkonstruují psychologický obraz své osobnosti.

Prerekvizity

Zájem o psychologii. Motivace k práci na sobě. Otevřenost k sebepoznání. Absolvování předmětu XPSO, BPSO výhodou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování: seminární forma výuky, práce se skupinovou dynamikou, psychologické testování, práce ve dvojicích.

Způsob a kritéria hodnocení

Seminární práce + 100% prezence na výukových blocích.

Osnovy výuky

1. “Já“ – osobnostní diagnostika
2. „Já ve skupině“ – diagnostika sociálního zařazení
3. „Já ve vztahu“ – diagnostika vztahové dynamiky
4. „Já a stres“ - diagnostika a prevence stresu

Učební cíle

Rozvoj sebepoznání, komunikačních a sociálních kompetencí. Posílení autonomních procesů a sebedůvěry posluchače. Nácvik relaxačních technik.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezence v rozsahu 100%.

Základní literatura

Čáp, J.: Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha: ISV, 1996.
Sternberg, R.J.: Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002.
Hartl, P., Hartlová, H.: Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000.
Vališová, A.: Asertivita v rodině a ve škole. Bratislava: KU, 2002.
Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000.
Macek, P.: Adolescence. Psychologické a sociální charakteristiky dospívajících. Praha: Portál, 1999.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor