Detail předmětu

Angličtina pro Evropu

FEKT-XAEUAk. rok: 2017/2018

Kurz zaměřený na verbální i písemnou komunikaci a praktické uplatnění osvojených dovedností v rámci domácího i evropského trhu práce. Výchozím prvkem celé koncepce předmětu je pohled občana České republiky na celkové kulturní, pracovní, právní a institucionální prostředí Evropské unie a Evropy s přihlédnutím k euroamerickému kulturnímu kontextu. Předmět proto poskytuje také průřezový pohled na základní instituce Evropské unie a jejich funkce, prezentuje angličtinu jako nástroj komunikace a předpoklad pro další vzdělávání i pracovní uplatnění absolventů domácích univerzit. Základní formy při výuce jsou interpretace psaných a audiovizuálních materiálů, diskuse a prezentace individuálních názorů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Orientace v evropském (i světovém) kulturním a profesním prostoru. Schopnost aktivně užívat angličtinu v široké škále každodenních situací. Schopnost vytvářet základní formální dokumenty v angličtině. Zdokonalené porozumění mluvenému jazyku.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Praktické cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast ve výuce (75%), semestrální test (min. 24, max. 40, jeden řádný termín, jeden opravný termín), zkouška (min. 30, max. 60).

Osnovy výuky

EU – informace o historii, institucích a fungování EU
Zásady úspěšné prezentace
Profesní komunikace, představení firmy, struktura firmy, jednání s obchodním partnerem
Zaměstnání, CV, pracovní pohovor
Telefonování, řešení problémů a stížností
Formální (obchodní) korespondence
Právo, kriminalita, spravedlnost, soudní řízení
Kulturní rozdíly, interkulturní komunikace
Školství a vzdělávání
Zdravotní problémy, zdravotní péče a komunikace s lékařem v zahraničí
USA, Kanada, euroamerická kultura
Prezentace o evropských zemích a regionech

Učební cíle

Prohloubení slovní zásoby a rozšíření znalosti běžných konverzačních obratů. Rozvoj komunikativních schopností a povědomí o evropském kulturním a ekonomickém prostoru. Zdokonalení techniky práce s písemnými dokumenty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Wellman, Guy. The Heinemann English Wordbuilder. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991.
a set of selected texts

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-J bakalářský

    obor J-AUD , 3. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod. Angličtina pro každý den I: seznámení a témata pro konverzaci. Konverzační tabu.
Evropské pohledy na rodinný život, bydlení, práci a trávení volného času.
2.Angličtina pro každý den II: Život v evropských zemích. Seznamování a témata pro konverzaci. Kultura stravování a pohostinská zařízení. Pracovní jednání v restauraci. Komunikace v restauracích, hotelech a ubytovnách.
3.Angličtina pro každý den III: seznamování a témata pro konverzaci. Nakupování a obchody.
4.Napříč Evropou: Zaměstnavatelé a zaměstnanci. Poslechové cvičení
5.Angličtina pro každý den IV: jednání na pracovišti. Přijímací pohovor a nástup do zaměstnání.
6.Angličtina pro každý den V: jak se aktivně účastnit pracovní porady. Komunikace: řešení problémů a odpovědnost. Konflikty a jejich řešení.Práce s dokumenty: zpracování a prezentace příspěvku na pracovní poradě.
7.Angličtina pro každý den VI: komunikace na pracovišti. Sepsání inzerátu a nabídky (v
dopisu). Jazyk e-mailů a faxů. Telefonická jednání. Video: obchodní komunikace
8.Angličtina pro každý den VII. Role: omluvy a opravy, reklamace. Tvorba dokumentů
dle tématu.
9.Společenské kontakty. Role: přijetí a odmítnutí pozvání, přijetí hosta. Tvorba
dokumentů: pozvánky.
10.Jednání s úředními institucemi. Finance a bydlení. Policie a kriminální delikty.
11.Neformální jazyk II: lidová mluva v evropských zemích.
12.Zhodnocení kurzu a opakování.
13.Semestrální test.