Detail předmětu

Základy interaktivní počítačové hudby 1

FEKT-PZI1Ak. rok: 2016/2017

Základy akustiky a syntéz potřebné pro tvorbu interaktivní hudby, základy programování počítačové hudby v Pure Data (PD), základy hudební algoritmizace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- realizovat interaktivní hudební program v prostředí Pure Data,
- vytvářet v prostředí Pure Data elementární tónové generátory (sinusoida, FM syntéza, kruhový modulátor),
- využít v prostředí Pure Data časovač pro interaktivní hudební programy,
- využít v prostředí Pure Data systém práce se vzorky - pořízení, přehrání,
- vytvářet v prostředí Pure Data základní programovou logiku.

Prerekvizity

Jsou požadovány základy práce na PC a znalost principů hudební elektroniky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky mají charakter výkladu, cvičení mají charakter práce s programem Pure Data a realizace vlastních projektů v tomto programu. Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vypracování individuálního projektu v prostředí Pure Data.

Osnovy výuky

1.-2. Seznámení s prostředím Pure Data, jeho instalací a základními objekty používanými pro tvorbu interaktivní hudby tzv. "patchů".
3.-5. Elementární základy digitálního zpracování zvuku
6.-8. Tvorba elementárních tónových generátorů (sinusoida, FM syntéza, Kruhový modulátor)
9. Časovač a jeho aplikace
10.-11. Práce se vzorky - pořízení, přehrání, použití objektu "phasor" pro vytvoření akustické smyčky.
12.-13. Základy programové logiky, podmínky, seskupování dat do balíčků.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy zvukových syntéz a hudební algoritmizace v prostředí Pure Data.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné zpracovat individuální projekt v prostředí Pure Data. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Miller Puckette: Theory and Techniques of Electronic Music (EN)
Zimmer, Frank: bang. Pure Data (1. International PD-Convention Graz), Wolke Verlagsges, ISBN: 3936000379. (DE)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 2. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor