Detail předmětu

Umění nových médií - umění a technika 1

FEKT-PUM1Ak. rok: 2016/2017

Předchůdci mediálního umění ("všechno moderní umění je mediální umění"), základní pojmy z oblasti „nových médií“, médium televize.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- definovat základní strategie mediálního umění 20.století,
- vysvětlit vztahy mezi sférou umění a médii (fotografie, film, televize, video, digitální technologie),
- formulovat názory na jednotlivé etapy mediálního umění a jejich dominantní charakteristiku.

Prerekvizity

Jsou požadovány všeobecné kulturní znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky mají charakter výkladu doprovázeného čtením textů. Účast na přednáškách je doporučená.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšné prokázání znalostí u ústního pohovoru.

Osnovy výuky

1.-3. Úvod: vymezení pojmů souvisejících s "novými médii": Umění a kultura ovlivněné vědeckých výzkumem. Umění/kultura "nových" médií. Multimedia.
4.-6. Média nahrazují umění: W.Benjamin, B.Brecht, L. Fontana (fotografie, rozhlas, film). Umění reaguje na média: umělecké avantgardy (tvorba a manifesty reflektující vývoj médií). M. Duchamp.
7.-9 50. - 60.léta: Formování tří základních strategií mediálního umění: a) utopicko-emfatická strategie b) receptivně-analytická strategie c) kriticko-destruktivní strategie
10.-13. Televize jako světová síla, TV - médium bez umění Televizní přijímač jako umělecký materiál. Televize - umění budoucnosti? Intervence a kooperace od 70.let. Post-utopické strategie

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy mediálního umění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor