Detail předmětu

Základy teorie kompozice 1

FEKT-PTK1Ak. rok: 2016/2017

Praktické procvičování intonace a rytmu, sluchová analýza, alikvotní tóny, ladění, nástrojové skupiny, základy harmonie, stavba akordů a jejich spojování, hudební formy, motiv, téma, hudební struktura. Úvod do kontrapunktu, stylové epochy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- definovat základy harmonie, popsat stavbu akordů a jejich spojování,
- popsat hudební formy, definovat motiv, téma a hudební strukturu,
- definovat cantus firmus, kánon, imitaci,
- popsat stylové epochy a hudební směry 20. století.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení, soustav ladění hudebních nástrojů, dále hudebních intervalů, stupnic a modů, akordů a základních harmonických spojů, zvukových barev, možností a omezení hudebních nástrojů a vlivu akustiky prostoru při interpretaci hudby.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky mají charakter výkladu, obohaceného nahrávkami. Cvičení podporující praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách za aktivní účasti studentů. Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšné prokázání znalostí u ústního pohovoru.

Osnovy výuky

1. Základní hudební pojmy, notace.
2. Tempová, výrazová a dynamická označení.
3. Stupnice, intervaly, akordy.
4.-6. Praktické procvičování intonace a rytmu, sluchová analýza.
7. Alikvotní tóny, ladění, nástrojové skupiny.
8. Základy harmonie - stavba akordů a jejich spojování.
9. Úvod do hudebních forem - motiv, téma, hudební struktura.
10.-11. Úvod do kontrapunktu - cantus firmus, kánon, imitace.
12.-13. Stylové epochy, nástin hudebních směrů 20. století.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy teorie kompozice (s praktickým procvičováním intonace a rytmu a sluchovou analýzou, základy harmonie, jednotlivými stylovými epochami).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Jirák, K.B. : Nauka o hudebních formách. Praha 1946
Kofroň, J. : Učebnice harmonie. Praha, Supraphon 1978
Kofroň, J.: Učebnice intonace a rytmu, Editio Supraphon, Praha 1967
Modr, A. : Hudební nástroje. Praha, SNKLHU 1954
Pícha, F. : Všeobecná hudební nauka. Praha, SHV 1961
Poš, V. : Nauka o hudebních formách. Praha, SHV 1961
Rychlík, J. : Moderní instrumentace. Praha, Panton 1968
Šín, O. : Úplná nauka o harmonii. Praha, HMUB 1933

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
    obor P-AUD , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor