Detail předmětu

Sluchová analýza 1

FEKT-PSA1Ak. rok: 2016/2017

Rozvíjení sluchové orientace v rámci stupnic, dvojzvuků a trojzvuků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- analyzovat sluchem stupnice, dvojzvuky, trojzvuky,
- analyzovat sluchem , dvojzvuky, trojzvuky.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení, soustav ladění hudebních nástrojů, dále hudebních intervalů, stupnic a modů, akordů a základních harmonických spojů, zvukových barev, možností a omezení hudebních nástrojů a vlivu akustiky prostoru při interpretaci hudby.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Cvičení mají charakter výkladu obohaceného sluchovými diktáty a praktického ověřování získaných vědomostí. Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšně absolvovaný sluchový diktát.

Osnovy výuky

1.-4. Navázání na předchozí znalosti a dovednosti, prověření znalosti stavby stupnic, intervalů, dvojzvuků a trojzvuků.
5.-8. Bezpečné zvládnutí tohoto základního tónového materiálu u klavíru.
9.-13. Sluchové diktáty zaměřené na probíranou látku.


Učební cíle

Cílem předmětu je u studentů rozvinout co nejlepší sluchovou orientaci v rámci stupnic, dvojzvuků a trojzvuků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je kontrolovaná, je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Kofroň, J. : Učebnice intonace a rytmu, Supraphon, Praha 1978.
Kulínský, B. : Intonace , SNKLHU, Praha 1960.
Poš, Vl. : Nová intonace, rytmus, sluchová výchova, EDIT, Praha 1998.
Spilka, Fr. : Sluchová cvičení, SNKLHU, Praha 1955.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 1. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor