Detail předmětu

Kreativní osobnost 2

FEKT-PKO2Ak. rok: 2016/2017

Úvahy o osobnostních pozicích - sociální psychologie a psychologie osobnosti. Rozvoj kreativity a základní principy psychologie umění. Cvičení na podporu aktivace a energetizace organizmu, relaxační techniky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat základní principy psychologie osobnosti a sociální psychologie,
- definovat a v umělecké tvorbě aplikovat základní principy psychologie umění,
- vylepšit svůj osobnostní potenciál s důrazem na směřování ke kreativní osobnosti.

Prerekvizity

Je požadována alespoň teoretická znalost ovládání chování osobnosti ve společenském styku a schopnost zvolit správnou psychofyzickou reakcí v životních situacích.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za 50% účast na přednáškách.

Osnovy výuky

1. - skupina, hierarchie, pozice, role, status, psychologie davu (sociální psychologie)
2. - interakce, typy komunikace, modely sociální percepce (sociální psychologie)
3. - neverbální komunikace (sociální psychologie)
4. - sdělování, umělecké vyjadřování (sociální psychologie)
5. - předsudky, stereotypy, normy, konformizmus, kooperace (sociální psychologie)
6. - kompetitivnost, hostilita, konflikt, asertivita a její nácviky (sociální psychologie)
7. - charakteristika osobnosti, typologie a její dynamika (psychologie osobnosti)
8.-9. - projevy charakterových vlastností, získaný a vrozený temperament (psychologie osobnosti)
10.-11. - tréma a její zvládání (psychologie osobnosti)
12.-13. - základní projevy psychických odchylek a poruch, neurózy, psychopatie, psychózy

Učební cíle

Cílem předmětu je rozvoj osobnostních potenciálů studentů s důrazem na směřování ke kreativní osobnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Tegze, O. : Neverbální komunkace, Brno, Computer Press 2008.
Kohout, J. : Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha, Managenment press 2006.
Buchtová, B.: Rétorika. Praha, Grada publishing 2006.
De Vito, J.A.: Základy mezilidské komunikace, Grada 2008.
Honzák, R. : Strach, tréma, úzkost a jak je zvládnout. Praha, Maxdorf, 1995.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
    obor P-AUD , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor