Detail předmětu

Kreativní osobnost 1

FEKT-PKO1Ak. rok: 2016/2017

Člověk a realita a jejich vzájemná interakce, komunikační schémata. Psychické procesy s důrazem na uchopování reality - obecná psychologie. Cvičení na podporu aktivace a energetizace organizmu, relaxační techniky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- ovládat chování osobnosti ve společenském styku,
- zvolit správnou psychofyzickou reakcí v životních situacích,
- vylepšit svůj osobnostní potenciál s důrazem na směřování ke kreativní osobnosti.

Prerekvizity

Pro zapsání předmětu nejsou nutné žádné prerekvizity.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za 50% účast na přednáškách.

Osnovy výuky

1. - proces percepce, čití, vnímání, prožívání (obecná psychologie)
2. - zákony asociování (obecná psychologie)
3. - paměť, graf zapomínání (obecná psychologie)
4. - představy, sny (obecná psychologie)
5. - myšlení, operace, myšlenkové formy, základy logika, sémantický trojúhelník (obecná psychologie)
6. - kreativita, fluence, flexibilita, originalita, elaborace, redefinice (obecná psychologie)
7. - motivace, instinkt, pud, potřeba, postoj, úroveň aspirace (obecná psychologie)
8.-9. - pozornost, vůle, frustrace, stres, deprivace (obecná psychologie)
10.-11. - emoce, city, nálady, vášně, afekty, fobie, citový rozvoj (obecná psychologie)
12.-13. - sociální prostředí, sociabilita a principy mezilidské odpovědi (sociální psychologie)

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s chováním osobnosti ve společenském styku a správnou psychofyzickou reakcí v životních situacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Vášáryová, M.: Diskrétní průvodce - Co možná nevíte o společenském chování, PRAGMA 1999.
Smejkal, V., Bachrachová, H. : Lexikon společenského chování. Praha, Grada Publishing 2002.
Atkinson, R. : Psychologie, Portál 2003
De Vito, J.A.: Základy mezilidské komunikace, Grada 2008.
Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Praha, Academia 1995.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
    obor P-AUD , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor