Detail předmětu

Kompozice multimediálních děl 2

FEKT-PKM2Ak. rok: 2016/2017

V rámci předmětu posluchači prohloubí znalosti, získané v předmětu Kompozice multimediálních děl 1, a vytvoří projekt rozsáhlejšího komplexního multimediální díla, využívajícího současných technologií.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- analyzovat strukturaci multimediálních projektů a jejich stavebních principů,
- popsat vztahy mezi hudební a vizuální rovinou multimediálního díla,
- analyzovat sémantické vztahy více potenciálních významových rovin multimediálního díla,
- popsat obecné principy interaktivity,
- popsat problémy rozhraní člověk - technika,
- charakterizovat vztah výpočetní techniky a současné hudební a vizuální kultury.

Prerekvizity

Jsou požadovány základy práce s počítačem a audio a video technikou. Dále je požadována znalost základních pojmů multimediální kompozice, schopnost vytvářet sémantické vztahy v rámci struktury multimediálního díla a využít zvukové, vizuální a pohybové prostředky multimediálního díla.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Přednášky mají charakter výkladu podpořeného demonstračními praktickými cvičeními. Účast na přednáškách je doporučená.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vytvoření rozsáhlejšího a komplexnějšího multimediálního projektu.

Osnovy výuky

1.-4. Analýza strukturace projektů a jejich stavebních principů.
5.-6. Vztahy mezi hudební a vizuální rovinou.
7.-9.. Rozbor sémantických vztahů více potenciálních významových rovin, plynoucích z paralelního působení jednotlivých složek díla a způsobu jeho prezentace.
10.-11.. Obecné principy interaktivity.
12.-13. Problémy rozhraní člověk - technika, vztah výpočetní techniky a současné hudební a vizuální kultury.

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubit znalosti, získané v předmětu Kompozice multimediálních děl 1.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Lévy, P.: Kyberkultura, Karlova univerzita, Praha, 2000.
Manovich, L. Principy nových médií, in:Teorie vědy, 2/2002.
McLuhan, M.: Člověk, média a elektronická kultura, Jota, Brno, 2000.
Slabý, Z. K., Slabý, P. : Svět jiné hudby, Volvox Globator, Praha, 2002.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 2. ročník, letní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor