Detail předmětu

Instrumentace 2

FEKT-PIN2Ak. rok: 2016/2017

Předmět je zaměřen na osvojení možností hudebních nástrojů, rozšířené o základy organologie a akustiky hudebních nástrojů. Zařazeny jsou zejména nástroje bicí a etnické. Studium komorních a orchestrálních partitur, praktické instrumentační studie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- charakterizovat neobvyklé způsoby hry na hudební nástroje strunné, dechové i bicí,
- charakterizovat neobvyklé způsoby hry na bicí nástroje membranofonické a idiofonické,
- popsat využití speciálních bicích nástrojů, znějících objektů a hudební elektroniky v rámci instrumentace,
- popsat multimediální prvky v hudbě pro bicí nástroje,
- vytvořit studie pro sólové nástroje a komorní nástrojové kombinace,
- vytvořit instrumentační rozbor kratších úseků i rozsáhlejších částí z partitur vybraných komorních a orchestrálních skladeb.

Prerekvizity

Jsou požadovány schopnosti charakterizovat smyčcové, dechové, žesťové a bicí nástroje z hlediska tvorby tónu a herních technik a schopnost vytvořit instrumentační studii pro kombinaci nástrojů.
Dále je požadována znalost nástrojů jednotlivých orchestrálních skupin, standardních a rozšířených technik hry a způsob jejich zápisu a schopnost vytvořit studie pro sólové nástroje a komorní sestavy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky mají charakter výkladu, obohaceného nahrávkami, cvičení podporující praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách za aktivní účasti studentů. Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Za zkoušku ve formě ústního pohovoru je uděleno maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 50 bodů. Zkouška je zaměřena na znalosti podle osnov předmětů Instrumentace 1 a 2.

Osnovy výuky

1.-2. Neobvyklé způsoby hry na hudební nástroje strunné, dechové i bicí.
3.-4. Neobvyklé způsoby hry na bicí nástroje membranofonické a idiofonické (metalofony, xylofony, elasmatofony) komerčně vyráběné i etnické.
5. Využití speciálních, mnohdy vlastnoručně vyrobených bicích nástrojů, znějících objektů, hudební elektroniky atd.
6.-7. Multimediální prvky v hudbě pro bicí nástroje.
8.-9. Studie pro sólové nástroje a komorní nástrojové kombinace, včetně možnosti použití nástrojů probíraných v zimním semestru.
10.-11. Instrumentační rozbory kratších úseků i rozsáhlejších částí z partitur vybraných komorních a orchestrálních skladeb.
12.-13. Možnost individuálně si na nástrojích výše zmíněné aspekty vyzkoušet.

Učební cíle

Cílem předmětu je osvojení specifických možností zejména bicích a etnických hudebních nástrojů pro jejich využití v instrumentaci, teoretické rozšíření o základy organologie a akustiky hudebních nástrojů, analytické studium komorních a orchestrálních partitur.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Beck, John. Encyclopedia of percussion - Garland Publishing N.Y., 1998.
Blades, James: Percussion Instruments and their History - London: Faber and Faber, 1975.
Emmnert František: Poznámky k instrumentaci I, II - JAMU, Brno, 1997, 2000.
Kotek, M.: Bicí nástroje – Panton, Praha, 1983.
Slabý, Zdeněk K., Slabý Petr: Svět jiné hudby - Volvox Globator, Praha, 2002.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 1. ročník, letní semestr, volitelný oborový
    obor P-AUD , 2. ročník, letní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor