Detail předmětu

Instrumentace 1

FEKT-PIN1Ak. rok: 2016/2017

Předmět je zaměřen na osvojení možností hudebních nástrojů pro jejich využití v instrumentaci, stávající a nové kombinační techniky a techniky hry se zaměřením na orchestrální i neorchestrální nástroje. Studium komorních a orchestrálních partitur, analýzy aranží, praktické instrumentační studie. Korelace hudební formy, obsahu a instrumentace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat nástroje jednotlivých orchestrálních skupin,
- popsat standardní a rozšířené techniky hry a způsob jejich zápisu,
- určit souvislostí mezi hudebními nástroji na základě vztahů akustických, historických a sémantických,
- analyzovat komorní a orchestrální partitury a nahrávky,
- vytvořit studie pro sólové nástroje a komorní sestavy,
- připravit teoretický i praktický rozbor možností hudebního nástroje.

Prerekvizity

Jsou požadovány schopnosti charakterizovat smyčcové, dechové, žesťové a bicí nástroje z hlediska tvorby tónu a herních technik a schopnost vytvořit instrumentační studii pro kombinaci nástrojů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky mají charakter výkladu základních principů a řízené rozpravy, cvičení podporují ověření teoretických znalostí praktickými úkoly. Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšné prokázání znalostí vypracováním samostatné analýzy a jejím přednesením a obhajobou v rámci cvičení.

Osnovy výuky

1.-3. Nástroje jednotlivých orchestrálních skupin s příslušnými rodovými členy a ostatními nástroji stejného systematického zařazení (včetně neorchestrálních,historických, etnických).
4. Obecné kompoziční principy aplikované na instrumentaci - kontrast, gradace,
5.-6. Rozvrstvení možností sólového nástroje, kombinace nástrojů na základě jejich (ne)příbuznosti, možnosti hledání souvislostí mezi hudebními nástroji na základě vztahů akustických, historických, sémantických a jiných.
7.-8. Základní typy hudebních faktur, typy vedení hlasů, homofonie, heterofonie, polyfonie, hustota, souzvuková stánka skladby.
9. Barevné průhledy partitur, analytické studium komorních a orchestrálních partitur a nahrávek.
10.-11. Individuální detailní teoretický i praktický rozbor možností zvoleného hudebního nástroje či obsazení
12.-13. Individuální instrumentační rozbor vybraných míst komorních a orchestrálních skladeb nebo podrobná analýza aranže skladby z oblasti jazzu a populární hudby.

Učební cíle

Cílem předmětu je osvojení specifických možností hudebních nástrojů pro jejich využití v instrumentaci, stávající a nové kombinační techniky se zaměřením na orchestrální nástroje, analytické studium komorních a orchestrálních partitur.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Burghauser, J., Špelda, A.: Akustické základy orchestrace – Panton, Praha, 1967
Emmnert František: Poznámky k instrumentaci I, II - JAMU, Brno, 1997, 2000.
Forró Daniel: Domácí nahrávací studio - Grada, Praha 1996.
Schaeffer, P.: Kontkrétní hudba – Supraphon, Praha, 1971
Slabý, Zdeněk K., Slabý Petr: Svět jiné hudby - Volvox Globator, Praha, 2002.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 1. ročník, zimní semestr, volitelný oborový
    obor P-AUD , 2. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor