Detail předmětu

Interaktivní elektronika v praxi 2

FEKT-PIE2Ak. rok: 2016/2017

Tvorba komplexnějších hudebních interaktivních systémů v prostředí Pure Data, využití externích VST modulů, seznámení s komerčními řešeními pro interaktivní elektroniku, tvorba vlastního interaktivního díla.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vytvářet komplexnější hudební interaktivní systémy v prostředí Pure Data,
- využít VST modul v platformě Pure Data,
- popsat systém výměny informací mezi vnějším světem a interním prostorem systému Pure Data,
- ovládat základy práce se systémy Reaktor, Ableton Live, Plogue Bidule.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia a základy práce s prostředím Pure Data, využití existujících Pure Data "patches", externích podnětů a abstrakcí jako stavebních bloků sdílených mezi více interaktivními programy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Cvičení mají charakter práce s programem Pure Data a realiyace vlastních projektů v tomto programu. Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Klasifikovaný zápočet je udělen za vypracování individuálního komplexního projektu v prostředí Pure Data.

Osnovy výuky

1.-2. Začlenění VST modulu do platformy Pure Data.
3.-8. Praktická cvičení směřující k lepšímu pochopení výměny informací mezi vnějším světem a interním prostorem systému Pure Data. Na jednoduchých příkladech demonstruje posluchač jakým způsobem dokáže transformovat externí podněty na hudbu.
9.-10. Seznámení se s jinými (komerčními) systémy - Reaktor, Ableton Live, Plogue Bidule.
11.-13. Vytvoření komplexní interaktivní kompozice zahrnující zvuk, obraz, prostor či pohyb.

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubit znalosti, získané v předmětu Interaktivní elektronika v praxi 1.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné zpracovat individuální komplexní projekt v prostředí Pure Data. Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Miller Puckette: Theory and Techniques of Electronic Music, online: http://crca.ucsd.edu/~msp/techniques.htm. (EN)
Fränk Zimmer: bang. Pure Data (1. International PD-Convention Graz), ISBN: 3936000379, Wolke Verlagsges, 175 stran. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor