Detail předmětu

Filmová tvorba 2

FEKT-PFT2Ak. rok: 2016/2017

Předmět podporuje vlastní kreativitu studenta pomocí praktických cvičení, v jejichž průběhu vznikají audiovizuální etudy. Studenti se věnují tvorbě dokumentů a experimentálních etud a detailní analýze vlastní audiovizuální umělecké tvorby i tvorby českých a zahraničních tvůrců.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vytvořit experimentální etudu,
- vytvořit audiovizuální dokument,
- obecně analyzovat audiovizuální uměleckou tvorbu,
- obecně analyzovat abstraktní koncepty v audiovizi,
- detailně popsat audiovizuální tvorbu českých a zahraničních tvůrců.
- detailně popsat audiovizuální tvorbu českých a zahraničních tvůrců.

Prerekvizity

Je požadována znalost metod realizace v audiovizi, znalost funkce zvukové a světelné imprese, schopnost vytvořit lineární a nelineární příběh a schopnost charakterizovat funkci pohybu jako kompozičního prvku.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. V rámci přednášek je sledován a podporován posluchačův tvůrčí vývoj od volby látky a počátečních úvah, jeho literárních a technických příprav, až k realizaci. S každým jednotlivcem je provedena diskuze o jeho realizovaném dílu. Cvičení mají charakter realizace zadané práce a zároveň umožňují improvizaci a inovaci metod ve vlastní tvorbě studenta.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Klasifikovaný zápočet je udělen za realizaci náročnějšího individuálního projektu.

Osnovy výuky

1-3 realizace dokumentárního díla,
4-6 realizace experimentálního díla
7-9 realizace díla v narativní fikci,
10-13 volná audiovizuální tvorba.

Učební cíle

Cílem předmětu je osvojit si metody realizace audiovize a formou cvičení vytvořit několik studijních projektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné vypracovat individuální projekt. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Aumont Jacques: Obraz, FAMU Praha.
Plažewski, Jerzy: Filmová řeč, 1967, Orbis, Praha.
Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie.
Bernard Jan: Jazyk, kinematografie, komunikace, NFA 1995.
Valušiak Josef: Základy střihové skladby. skripta FAMU.
Reisz Karel: Umění filmové skladby. skripta FAMU.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 1. ročník, letní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor