Detail předmětu

Základy firemních financí

FEKT-HZFFAk. rok: 2016/2017

Student bude seznámen s právními mantinely podnikání v ČR, se základními hospodářskými ukazately firmy včetně souvisejících účetních dokumentů. Také budou přednesy informace o nejčastějších zdrojích a formách financování firmy. Výuka bude doplněna o aktuální příklady z praxe.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zápočtem se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen:
- vyjmenovat kroky nutné pro založení právní formy podnikání v ČR;
- popsat daňový systém ČR;
- popsat externí zdroje financování.

Závěrečnou zkouškou se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen:
- posoudit základní ekonomické ukazatele firmy;
- definovat externí i interní zdroje financování;
- vysvětlit rozvahu, výkaz zisku a ztráty, výkaz cash-flow;
- popsat rozdělení hospodářského výsledku jak v případě zisku, tak i v případě ztráty;
- popsat majetkovou strukturu firmy.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.Metody: přednáška, diskuse, řešení příkladů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet ve formě písemného testu. Max. 100 bodů, požadováno alespoň 50 bodů. Závěrečná zkouška - provedena formou ústní zkoušky - témata dle výsledků učení předmětu. Zohledněn výsledek zápočtového testu.

Osnovy výuky

1.Cíle, principy a hlavní oblasti finančního řízení.
2.Zakládání firmy, její majetková a finanční struktura.
3.Daňový systém ČR a jeho vliv na firemní finance.
4.Hospodářský výsledek - rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash-flow, způsob rozdělení HV.
5.Finanční analýza - nejdůležitější ukazatele.
6.Zdroje a formy financování. Finanční plánování

Učební cíle

Studentům budou poskytnuty základní informace z oblasti finančního řízení podniku tak, aby byli schopni vyhodnocovat ekonomické ukazatele a dále se podle nich rozhodovat. Zejména budou zdůrazněna fakta, která mají dosah i do osobních financí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Dluhošová, D.: Finanční řízení a rozhodování podniku, Ekopress, Praha, 2008
Veber, J., Srpová, J.: Podnikání malé a střední firmy, Grada, Praha, 2008

Doporučená literatura

Valach, J.: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Ekopress, Praha, 2006
Lanča,J., Sedláček,J.: Manažerské účetnictví, Masarykova univerzita-ESF, Brno, 2005

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor