Detail předmětu

Komunikace v manažerské praxi

FEKT-HKMPAk. rok: 2016/2017

Kurz se zaměřuje na praktický výcvik manažerských dovedností posluchačů v oblastech psychologie komunikace, sociální percepce a vedení pracovních týmů. Výuka je realizována pomocí seminárních cvičení s psychologickým obsahem. Součástí výuky jsou teoretické vstupy z oblasti psychologie komunikace a manažerské psychologie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti definují základní pojmy z psychologie komunikace, sociální psychologie. Reprodukují teorie z oblasti psychologie organizace a řízení.Aplikují teoretické znalosti verbální a neverbální komunikace na praktické řešení modelových komunikačních situací. Naplánují, zorganizují a připraví plán skupinového projektu. Zhodnotí efektivu vlastní účasti v projektu a obhájí svou pozici v projektu.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.Přednášky, diskuse, projektová výuka.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.90% účast na kurzu. Realizace projektu, zpracování seminární práce, výstup před skupinou.

Osnovy výuky

Sociální percepce. Neverbální komunikace v. verbální komunikace (argumentace, aktivní naslouchání, asertivní komunikace, individuální prezentace, skupinová prezentace). Personální činnost řídícího pracovníka (delegování, hodnocení, řízení skupiny, řešení konfliktů, vyjednávání). Vedení pracovních týmů (sociální psychologie skupinového chování, týmové role, řízení týmu, příprava a vedení porady)

Učební cíle

Formou seminárních úkolů s přípravou bude absolvent kurzu nucen před studijní skupinou prokázat jistou úroveň manažerských dovedností nutných pro budoucí manažerskou práci. Zohledňuje to jak znalost teoretických východisek psychologie komunikace a manažerské psychologie, tak praktickou analýzu a řešení konkrétního problému manažerské praxe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

90% účast na přednáškách a cvičeních. Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Jarošová, E., Komárková, R., Pauknerová, D., Pavlica, K.: Trénink sociálních a manažerských dovedností. Praha, Management Press, 2001.
Bedrnová, E., Nový, I.: Psychologie a sociologie řízení. Praha, Management Press, 2007.
Armstrong, M.: Personální management. Praha, Grada Publishing,1999
Khelerová V.: Komunikační dovednosti manažera. Praha, Grada 1995.
Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha, Portál 2000

Doporučená literatura

Lewis, D.: Tajná řeč těla. Praha, Victoria Publishing 1993.
Morris, D.: Body Talk., Praha, Ivo Železný 1999.
Novák, T., Capponi, V.: Asertivně do života. Praha, Grada Publishing, 2004.
Pease, L.: Řeč těla. Praha , Portál 2005.
Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada Publishing, 1996.
Capponi, V., Novák, T.:Sám sobě mluvčím - Jak prezentovat sám sebe. Praha, Grada Publishing 1994.
Kanitz, A.: Umění úspěšné komunikace. Praha, Grada Publishing, 2005.
Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Praha, Alfa Publishing, 2004.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor