Detail předmětu

Diagnostika v elektroenergetice

FEKT-LDELAk. rok: 2015/2016

Náplní předmětu jsou základy technické diagnostiky, v návaznosti na vývoj a projevy závad, hledání příčin vad a poruch a jejich spojitost. Jsou probírány vybrané diagnostické metody určené a vhodné pro určení stavu diagnostického zařízení, stanovení stupně poškození a případně lokalizaci závady analýzou elektrických i neelektrických veličin. Předmět je zaměřen na vibrodiagnostiku, hlukovou diagnostiku, infradiagnostiku a vybrané elektro- diagnostické metody orientované na diagnostiku vybraných elektrických zařízení a obecně na diagnostiku elektro-izolačních systémů. Jako součást každé diagnostické metody jsou probírány základní principy projevu a detekce závad, měřící či testovací systémy, včetně analýzy signálu a vyhodnocovacích procedur. Pozornost je zaměřena i na další využití diagnostických dat v komplexních diagnostických systémech technologických celků.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat základní principy technické diagnostiky,
- diskutovat o metodách a zkušební technice a diagnostických postupech, které se používají v elektroenergetice,
- vysvětlit základy vibrodiagnostiky, infradiagnostiky, hlukové diagnostiky a vybraných elektro-diagnostických metod,
- provést základní diagnostiku nejběžnějších zařízení,
- popsat postupy zkoušek a měření,
- určit stav zařízení, rozsah případné poruchy včetně její lokalizace.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z oblasti všeobecně elektrotechniky, silnoproudé elektrotechniky, konkrétněji z teorie měření a zpracování signálů. Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Kreidl, M.: Diagnostické systémy. Skripta ČVUT, Praha 1997 (CS)
Janoušek, F.: Technická diagnostika .SNTL Praha 1988 (CS)
SLETBAK, J.REED,C.W., HIRABAYSHI,S.: Multistress behaviour of insulating materials and insulation structures, CIGRÉ 15-03, Paris 1984 (EN)
Blitz, J.: Electrical and Magnetics Methods of Nondestructive Testing. Adam Hilger, 1991 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Metody vyučování zahrnují tutoriály, samostatné domácí úkoly a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Studenti odevzdávají jeden skupinový projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Bodové hodnocení laboratorních cvičení, skupinového projektu a závěrečné zkoušky podle pravidel FEKT. Laboratorní cvičení hodnocena na základě odevzdaných protokolů maximálně 25 body, minimum pro udělení zápočtu je 10 bodů. Semestrální projekt je hodnocen maximálně 15 body, minimum pro udělení zápočtu je 5 bodů. Závěrečná zkouška je provedena ústní formou s maximálním počtem bodů 60, přičemž pro úspěšné složení je nezbytné dosáhnout alespoň 20 bodů.
Výsledné hodnocení předmětu je dle planých pravidel FEKT. Požadavky na zakončení předmětu mohou být dle potřeb upravovány formou vyhlášky garanta předmětu vydané před zahájením semestru.
Závěrečná zkouška je zaměřena na orientaci a znalosti v oblasti diagnostiky silnoproudých a energetických zařízení využitím vibrodiagnostiky, infradiagnostiky, hlukové diagnostiky a pomocí vybraných elektro-diagnostických metod.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Technická diagnostika. Základní pojmy, vývoj a projevy závad, diagnostické metody, prostředky a diagnostický systém.
Vibrodiagnostika. Základy, veličiny, senzory, prostředky. Analýza signálu, rozbor závad a jejich lokalizace.
Hluková diagnostika. Veličiny, senzory, měření hluku. Analýza signálu, využití akustických emisí v technické diagnostice.
Infradiagnostika. Fyzikální základy, detektory, termovizní systémy. Diagnostika pomocí termovize.
Diagnostika analýzou odebíraného proudu. Senzory proudu, měřící systém, analýza signálu. Využití pro diagnostiku stavu ASM.
Diagnostika vinutí rázovou vlnou. Použití, princip, testovací systém, systém zkoušek a vyhodnocení.
Diagnostika izolačních systémů. Měření frekvenčních charakteristik, použití, princip, měřící systém, vyhodnocení.
Diagnostika izolačních systémů. Měření zdánlivých odporů a časové konstanty izolace, princip-veličiny, použití, měřící systém, vyhodnocení.
Diagnostika izolačních systémů. Měření kapacity a ztrátového činitele, princip-veličiny, použití, měřící systém, vyhodnocení.
Diagnostika izolačních systémů. Měření poměru C2/C50, princip-veličiny, použití, měřící systém, vyhodnocení.
Diagnostika izolačního stavu elektrických sítí.
Souhrnná diagnostika vybraných zařízení. Generátory, motory, transformátory, kabely.
Informační systémy pro diagnostiku technologických celků. Integrované diagnostické systémy, využití, struktura, řešení.

Cíl

Seznámení studentů se základy technické diagnostiky a zkušebnictví, metodami hledání poruch a jejich analýzy ve výrobě, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie. Vyhodnocování a hodnověrnost používaných metod a zkoušek. Využití pro řízení životnosti zařízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Obecně je výuka nepovinná, kromě laboratorní výuky, která je povinná. Řádně omluvené odůvodněně zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit, dle možností avšak v průběhu řádného semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor