doc. Ing.

Petr Baxant

Ph.D.

FEKT, UEEN – docent

+420 54114 6212
baxant@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1996-01-01 - 1996-12-31

  VUT v Brně, FEI
  Elektronika a sdělovací technika

 • 1996-01-01 - 1999-12-31

  VUT v Brně, FEI
  Doktorad - postgraduálního studium, Elektroenergetika zaměření osvětlovací technika

Doplňující informace:

1987 – 1991, SPŠE Brno

 • Střední průmyslová škola elektrotechnická v Brně.
 • Obor Automatizační technika.

1991 – 1996, FEI VUT Brno

 • Obor Elektronika a sdělovací technika (EST).
 • Diplomová práce: Anténní přizpůsobovací člen s měřicími obvody.

1996 – 2001, FEKT VUT Brno

 • Postgraduální studium Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, specializace na světelnou a osvětlovací techniku.
 • Disertační práce: Hodnocení jasových poměrů s využitím digitální fotografie.

2004, CEVAPO VUT Brno

 • Doplňující pedagogické studium
 • Závěrečná práce: Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce.

Přehled zaměstnání

 • 1999-01-01 - 2000-12-31

  VUT v Brně, FEI
  Technický pracovník

 • 2000-01-01 - 2009-12-31

  VUT v Brně, FEKT
  Odborný asistent

 • 2009-01-01 - ...

  VUT v Brně, FEKT
  Docent

Doplňující informace:

2000 – 2009, Ústav elektroenergetiky FEKT VUT Brno
Odborný asistent

 • Garant předmětů pro bakalářské, magisterské a doktorské studium
 • Výuka předmětů Elektrotepelná technika, Světelná technika, Osvětlovací soustavy, Počítačové modelování a simulace, Informační a řídící systémy v energetice.

1999 – 2000, Ústav elektroenergetiky FEKT VUT Brno
Technický pracovník

1996 – 2000, Ústav elektroenergetiky FEKT VUT Brno
Interní doktorand

 • Studijní obor Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
 • Specializace na světelnou techniku.
 • Disertační práce na téma využití digitální fotografie pro hodnocení jasových poměrů.

Pedagogická činnost

Pro inspiraci zájemců o studium je uveden seznam témat, které byly řešeny v rámci vedení bakalářských, diplomových a doktorských prací:

Doktorské práce

 • Metodika pro monitorování umělého světla v nočním prostředí s vazbou na použitou technologii světelných zdrojů (probíhá)
 • Dynamické systémy osvětlování a jejich využití v inteligentních osvětlovacích soustavách (probíhá)
 • Provozní vlastnosti LED a jejich modelování
 • Tvorba znalostní databáze pro světelnou techniku s možností expertního zpracování dotazů
 • Nekonvenční metody měření ve fotometrii
 • Měřicí systém pro registraci atmosférických a spínacích přepětí v energetické síti

Diplomové práce

 • Automatické polohování pro solární koncentrátorový systém
 • Využití jasového analyzátoru pro kvantifikaci umělého světla v nočním prostředí 
 • Využití solární energie pro elektromobilitu
 • Osvětlení s proměnným spektrálním složením a jeho vliv na fyziologické funkce člověka
 • Osvětlovací systémy zaměřené na zlepšení kognitivních funkcí
 • Mobilní zdroje elektrické energie
 • Osvětlování s ohledem na biologické funkce
 • Kombinovaná výroba tepla a bioplynu pomocí bioreaktoru
 • Mobilní fotovoltaická elektrárna
 • Využití akumulačních kapacit elektromobilu pro další aplikace
 • Teplotní vlastnosti automobilových světelných zdrojů
 • Návrh a realizace mobilní fotovoltaické elektrárny
 • Solární koncentrátorový systém s automatickým natáčením
 • Fotovoltaický systém pro dobíjení elektromobilu
 • Využití odpadní biomasy pro výrobu elektrické energie
 • Osvětlovací systémy v ostrovních aplikacích
 • Návrh záložního energetického zdroje pro rodinný dům
 • Návrh optimalizace spotřeby elektrické energie z fotovoltaické elektrárny
 • Využití biomasy pro mikrokogeneraci
 • Elektrická vozidla jako akumulační prvek pro obnovitelné zdroje energie
 • Elektrická vozidla jako akumulační prvek pro elektrické sítě
 • Využití biomasy pro získávání elektřiny v ostrovních provozech
 • Využití fotovoltaických systémů v Off-grid aplikacích
 • Srovnání klasických žárovek a současných světelných zdrojů z hlediska vzájemných náhrad
 • Alternativní zdroje energie a jejich integrace do konceptu Smart Grids
 • Srovnání konvenčních a nových metod měření a hodnocení jasů
 • Využití dutých světlovodů pro osvětlování
 • Svítidla a aplikace s Power LED zdroji
 • Využití radiové sítě pro zajištění dispečerského řízení energetické sítě E.ON
 • Hodnocení kvality osvětlení s využitím moderních softwarových prostředků
 • Energetická a provozní optimalizace systému veřejného osvětlení
 • Účinnost přeměny elektrické energie na světlo
  u současných světelných zdrojů
 • Spektrální vlastnosti denního světla jako časoprostorová funkce
 • Trigenerace a její využití v praxi
 • Využití moderních inteligentních elektroinstalací pro osvětlení budov
 • Optimalizace instalace kogenerační jednotky v rodinném domě
 • Distribuované řídící systémy a jejich využití v praxi
 • Ekonomické zhodnocení vyvedení výkonu z kogeneračních jednotek do různých napěťových hladin
 • Vzdálené měřicí systémy a jejich praktické využití
 • Počítačová podpora výpočtů v energetice a nové trendy v simulacích
 • Informační a komunikační technologie v energetice
 • Měření nízkých úrovní jasů oblohy pro hodnocení rušivého světla
 • Automatizované systémy měření pro fotometrii
 • Teplotní poměry ve svítidlech a vliv na světelně technické vlastnosti
 • Tvorba modelů a simulace energetických systémů v prostředí DYNAST
 • Návrh virtuálního měřicího pracoviště pro světelnou laboratoř
 • Vliv napájecího napětí světelných zdrojů na teplotu chromatičnosti
 • Moderní prvky pro řízení osvětlení, realizace demonstračního modelu ovládaného přes PC
 • Inteligentní elektroinstalační prvky pro počítačové řízení
 • Modely světelných zdrojů pro simulace jejich chování v elektrické síti
 • Vliv teploty na provozní vlastnosti světelných zdrojů
 • Optimalizace vytápění rodinného domu s využitím kogenerace
 • Světlo propouštějící materiály a jejich využití v denním osvětlování a zateplování budov
 • Inteligentní systémy v osvětlení a jejich využití v praxi
 • Analýza parametrů vysokotlakých sodíkových výbojek s fázovou regulací
 • Výpočetní programy pro návrh osvětlení a srovnání jejich vlastností
 • Flicker efekt u světelných zdrojů a jeho laboratorní měření
 • Návrh informačního systému pro malovýrobce elektrické energie
 • Principy modelování odrazných ploch reálných světelných zdrojů
 • Evropský systém popisu vlastností svítidel
 • Světelně technické vlastnosti svítivých diod
 • Vliv použití materiálu a konstrukce svítidla na světelnou účinnost
 • Moderní technologie ve vývoji světelných zdrojů
 • Návrh měřicího přípravku pro ověřování vlastností teplotních čidel
 • Biomasa a její využití v kogeneraci
 • Rozbor vlastností a konstrukce kompaktních zářivek
 • Charakteristika startu kogenerační jednotky a minimalizace zpětných vlivů na síť
 • Systémy dálkového řízení a sběru dat
 • Energeticko-ekonomické výpočty v malopodnikové sféře
 • Návrh osvětlovacích soustav pro živočišnou výrobu v zemědělství
 • Světelné zdroje budoucnosti
 • Zpětné vlivy kogeneračních jednotek s asynchronním generátorem na napájecí síť
 • Analýza jasových poměrů v uličním osvětlování

 

Bakalářské práce

 • Využití obnovitelných zdrojů energie pro získávání vody
 • Spojení solární elektrárny a vodního hospodářství
 • Zdokonalení tepelného okruhu bioreaktoru a jeho ověření
 • Inovace a rozšíření solárního koncentrátorového systému
 • Využití obnovitelných zdrojů energie pro získávání vody
 • Využití obnovitelných zdrojů energie pro čištění a úpravu vody
 • Monitorování a řízení bioreaktoru pro optimální získávání tepla
 • Návrh a realizace modulárního bioreaktoru s využitím odpadního tepla
 • Solární aplikace s koncentrátorovými prvky
 • Využití tepla při biodegradačních procesech jako potenciál úspory elektrické energie
 • Měření parametrů LED stmívatelných zdrojů
 • Termoelektrické generátory a jejich využití ve spojení s obnovitelnými zdroji energie
 • Zdroje elektrické energie poháněné lidskou silou
 • Elektrocentrála s parním motorem
 • Určení energetického potenciálu autonomního objektu a jeho využití
 • Osvětlení a osvětlovací systémy pro nezávislé aplikace
 • Elektrocentrály pro obnovitelné zdroje energie
 • Provozní vlastnosti LED zdrojů
 • Měření vlastností výbojkových zdrojů
 • Kalibrace digitálního fotoaparátu pro účely měření jasu
 • Vliv polohy světelného zdroje na jeho provozní parametry
 • Počítačový model tepelného okruhu kogenerační jednotky
 • Využití kogenerace v rodinných domech
 • Aplikace svítivých diod v osvětlovací technice
 • Měření účinnosti dutého světlovodu
 • Využití stlačeného vzduchu pro akumulaci elektrické energie
 • Modelování tepelných okruhů pomocí objektových metod
 • Databáze energetických údajů s využitím WIKI technologie
 • Návrh řídícího systému chladící techniky
 • Návrh řídícího systému chladící techniky
 • Architektonické osvětlení a jeho specifika při projektování
 • Diagnostika kogenerační jednotky založená na analýze průběhu okamžitého výkonu
 • Možnosti spolupráce malých kogeneračních jednotek
 • Počítačový program pro vyhodnocení barevných vlastností světla
 • Využití silových napájecích vedení a rozvodů pro datové přenosy
 • Srovnání simulačních a výpočetních programů pro energetiku
 • Simulace rozběhu asynchronního generátoru v kogenerační jednotce
 • Užitné vlastnosti současných zdrojů světla
 • Simulace chodu soustrojí asynchronní generátor se spalovacím motorem na PC
 • Posouzení variant vytápění rodinného domu z hlediska současné ekonomiky

Akademické stáže v zahraničí

2007: Knowledge Media Institute, The Open University, Milton Keynes, United Kingdom, 3 týdny studijní pobyt, modelování znalostí, znalostní systémy.

Univerzitní aktivity

2004 – 2018 Ústav elektroenergetiky FEKT VUT Brno
Tajemník ústavu elektroenergetiky

2005 – 2014 FEKT VUT Brno
Člen akademického senátu Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií

2006 – 2018 VUT Brno
Člen redakční rady akademického vydavatelství VUTIUM

2006 – 2017 Ústav elektroenergetiky FEKT VUT Brno
Člen redakční rady elektronického časopisu Energyspectrum

1998 – 2011 Ústav elektroenergetiky FEKT VUT Brno
Správce počítačové sítě

 • Správa pracovních PC OS Windows.
 • Správa ústavního serveru a sítě Novell Netware.
 • Administrace WWW stránek ústavu.

Mimouniverzitní aktivity

2019 - 2022 Česká společnost pro osvětlování, pobočný spolek Brno, p.s.
Předseda

2015 - 2019  Česká společnost pro osvětlování, z.s.
Předseda

2015 - 2022 Odborný časopis Světlo
Člen redakční rady 

2008 - 2012 Cogen Czech
Člen Sdružení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla

Klíčová slova k aktivitám:

návrat k přírodě; zahrada; živá strava; permakultura; přírodní stavitelství, trvalá udržitelnost života na Zemi

Projekty

2006: Projekt FRVŠ, kategorie A: Inovace laboratoře světelné techniky.

2001-2009: Vývojový projekt LumiDISP - software pro jasovou analýzu s využitím digitální fotografie - hlavní řešitel (http://www.lumidisp.eu).

2001-2003: Grantový projekt 102/01/D005 - Využití digitální fotografie v novém systému hodnocení osvětlovacích soustav - hlavní řešitel.

2003-2005: Grantový projekt 102/03/1162 - Realizace expertního systému pro zrakově náročná pracoviště - hlavní řešitel.

2005-2009: Výzkumný záměr: Zdroje, akumulace a optimalizace využití energie v podmínkách trvale udržitelného rozvoje – účastník, výzkumný pracovník.

2009: Projekt FRVŠ, kategorie F1: Inovace laboratorní výuky s problematikou osvětlovacích soustav

2011-2014: Projekt MPO TIP č. FR-TI3/383: Výzkum a vývoj modulárního systému fytotronových komor s nízkou energetickou spotřebou - spolupříjemce (s BLOCK, a.s. a UP Olomouc)

2022-2024: Projekt TAČR: Výzkum a vývoj v oblasti měření a hodnocení umělého světla v nočním prostředí a jeho vlivu na živé organizmy a životní prostředí jako celku