prof. Ing.

Albert Bradáč

DrSc.

ÚSI – emeritní profesor

Albert.Bradac2@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1957-59 studium na VŠCHT v Praze
 • 1959-63 studium na Fakultě stavební VUT v Brně, obor technologie stavebních hmot a dílců.
 • 1967-69 Postgraduální studium na Báňské fakultě VŠT v Košicích: Úpravnictví v průzkumu nerostných surovin.
 • 1970-71 Postgraduální studium na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně: Technické znalectví specializace silniční nehody motorových vozidel.
 • 1973-78 vědecká aspirantura na FAST VUT v Brně v oboru technická geodézie a fotogrammetrie, obhájeno v roce 1980 na ČVUT v Praze.
 • 1976 jmenován soudním znalcem, nyní v oborech doprava silniční a městská - technické posudky o příčinách dopravních nehod, ekonomika - odhady nemovitostí, stavebnictví - stavby obytné. Člen sboru pro znalecké otázky ministra spravedlnosti pro obory doprava a ekonomika -  stavebnictví a ekonomika.
 • 1982 jmenován docentem v oboru dopravní stavby.
 • 1990 DrSc. v oboru Dopravní technologie (Vysoká škola dopravy a spojů Žilina - ČKVH)
 • 2002 habilitace v oboru Soudní inženýrství (docent)
 • 2003  jmenován profesorem v oboru Soudní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1964-65 Čs. cihlářské závody - oborové vývojové pracoviště Brno.
 • 1964-65 Vojenská prezenční služba
 • 1965-69 Geologický průzkum Ostrava, závod Brno; technologická část průzkumných prací na ložiscích nerostných surovin.
 • Od 1.12.1969 VUT v Brně - Ústavu soudního inženýrství (odborný pracovník - samostatný odborný pracovník - vědecký pracovník - docent - profesor).
 • 1984 - 31.8.2012 ředitel Ústavu soudního inženýrství.
 • 1.9.2012 - akademický pracovník - profesor
 • 2017 - emeritmí profesor

Pedagogická činnost

 • Od r. 1970 přednášky v kursech soudních znalců na Ústavu soudního inženýrství, předměty: Soudní inženýrství, Teorie technické analýzy silničních nehod, teorie oceňování nemovitostí, Oceňování podle současných předpisů, Tršní oceňování nemovitostí a další
  Od 1994: Předseda společné oborové rady FAST a FSI VUT v Brně pro doktorský studijní program Soudní inženýrství.
 • Od 1994: Výuka v doktorském studijním programu oboru Soudní inženýrství na FAST a FSI VUT v Brně.
 • Od 1994: Školitel doktorandů oboru Soudní inženýrství na FAST a FSI , následně ÚSI VUT v Brně - úspěšně absolvovalo 26 doktorandů.
 • Předseda komise pro státní závěrečné zkoušky magisterského studijního programu na FAST VUT v Brně - obor E.
 • 2008-2012 předseda rady studijního programu Rizikové inženýrství.
 • Předseda komise pro státní závěrečné zkoušky magisterského studijního programu na ÚSI VUT v Brně - obor REI.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Autor 3 norem ČSN týkajících se zkoušení a jakosti jílovitých břidlic (1969)
 • Hlavní řešitel 3 projektů GAČR
 • Hlavní řešitel 1 projektu FRVŠ
 • Autor resp. spoluautor znaleckých posudků Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně
 • Autor resp. spoluautor 8 znaleckých standardů v oblasti analýzy silničních nehod a oceňování majetku

Univerzitní aktivity

 • 1984 - 2012: ředitel Ústavu soudního inženýrství.
 • 1994 - 2012: Předseda společné oborové rady FAST a FSI VUT v Brně pro doktorský studijní program Soudní inženýrství.
 • Člen Vědecké rady FAST VUT v Brně
 • Člen Vědecké rady VUT v Brně
 • Ředitel Certifikačního orgánu ÚSI VUT v Brně pro certifikace expertů - akreditováno Českým institutem pro akreditace, o.p.s. v roce 1999.

Mimouniverzitní aktivity

  • 1976 jmenován soudním znalcem, nyní v oborech doprava silniční a městská - technické posudky o příčinách dopravních nehod, ekonomika - odhady nemovitostí, stavebnictví - stavby obytné. Člen sboru pro znalecké otázky ministra spravedlnosti pro obory doprava a ekonomika -  stavebnictví a ekonomika.
  • Lektor Justiční akademie Ministerstva spravedlnosti ČR.
  • Zakladatel a odborný redaktor, nyní šéfredaktor časopisu Soudní inženýrství od r. 1990 (ISSN 1211-443X).
  • Předseda prezídia Asociace znalců a odhadců ČR od založení v roce 1993.
  • 1996-2010 Předseda předsednictva Národní skupiny v ČR EVU (Evropská společnost pro výzkum a analýzu nehod se sídlem v Hamburku) od založení Národní skupiny roku 1996.
  • Předseda předsednictva Konfederace občanských sdružení znalců a odhadců ČR.
  • Člen Vědecké rady Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR
  • Člen Vědecké rady Ústavu súdneho znalectva Stavebnej fakulty Slovenskej technickoj univerzity 

Spolupráce s průmyslem

Spolupráce s:

 • Česká společnost certifikovaných odhadců majetku Praha, z.s.
 • Česká komora odhadců majetku, z.s.
 • Česká unie soudních znalců v lesním hospodářství, z.s.
 • Společnost pro soudní lékařství a soudní toxikologii při České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z.s.
 • EVU - Evropská společnost pro výzkum a analýzu nehod, z.s., Národní skupina ČR

Ocenění vědeckou komunitou

Profesor oboru Soudní inženýrství

Zlatá medaile Fakulty stavební VUT v Brně

Zlatá medaile Fakulty stavební STU v Bratislavě

Čestný člen předsdnictva Konfederace občanských sdružení znalců a odhadců ČR

Zlatá medaile VUT v B rně