Detail publikace

Nákupní chování zákazníků – základ aktualizace metodiky oceňování majetku reálnou hodnotou

PERNICA, M. BAŠTINEC, J.

Originální název

Nákupní chování zákazníků – základ aktualizace metodiky oceňování majetku reálnou hodnotou

Anglický název

Customerspurchasing behaviour – resource for methodology updating of property valuation by real value

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Oceňování majetku v českém povinně vedeném finančním účetnictví se opírá o princip historických cen, který neumožňuje vyjádřit aktuální hodnotu majetku. Článek popisuje výzkum prováděný za účelem aktualizace metodiky oceňování majetku reálnou hodnotou. Cílem výzkumu bylo získat od organizací informace týkající se jejich dlouhodobého hmotného majetku movitého odpisovaného - firemní flotily osobních automobilů a hodnocení významu kritérií, které ovlivňují jejich rozhodování při pořizování tohoto majetku. Dotazník byl rozdělen do dvou částí. První část tvořily informace o respondentech. Druhá část byla orientována na kritéria - spotřeba PHM, výkon, točivý moment, dosažitelná rychlost, zrychlení automobilu, ekologická zátěž, aktivní a pasivní bezpečnost, provozní spolehlivost vozu, délka záruky a značka. Respondenti přisoudili kritériím váhu na hodnotící stupnici. Výsledky u dvou kritérií měly rostoucí charakter, tj. četnosti odpovědí byly rostoucí funkcí. Jednalo se o kritérium aktivní bezpečnosti a provozní spolehlivosti. Tyto dva soubory se vymykaly a byly vyloučeny. Autoři se zabývali zbývajícími devíti soubory. Vypočítaná hodnota statistiky je menší než kritická hodnota testu na hladině významnosti jednoho procenta, a tak je možné tvrdit, že všechny distribuční funkce se sobě rovnají, neboli že sady odpovědí můžeme pokládat za výběr z téhož základního souboru. Provedením stejného typu testu na jednotlivé sady je možné se přesvědčit, že mezi respondenty není podstatný rozdíl v odpovědích, tj. nezáleží na velikosti soukromé firmy ani na tom, zda se jedná o veřejnou organizaci.

Anglický abstrakt

The property evaluation in Czech compulsorily done accountancy is based on the principle of historical cost which does not allow to convey the current property value. The article describes the research carried out in order to bring the methodology of updating of property valuation by real value up to date. The aim of research was to gain information from the corporations regarding their long-term corporeal depreciable goods and chattels - corporation car fleet and assesment of the criteria importance which influence upon their decision-making about purchasing these goods and chattels. The questionnaire was divided into two parts. The first part contained information on respondents. The other part was oriented towards the criteria – fuel consumption, performance, torque, attainable speed, acceleration, ecological loading, active and passive security, operational reliability, length of guarantee and brand. The respondents evaluated the criteria within the evaluation scale. The results of two criteria, active security and operational reliability, were increasing, i.e. frequencies of answers created increasing function. These two criteria sets were beside and thus excluded. The authors took into account the other nine criteria sets. The calculated value of statistics is less than a critical value of a test on the level of significance of 1 per cent, and thus it is possible to allege that all distributional functions equal or if you like the sets can be considered as the choice of the same basic set. If the same test is applied on particular sets, it is obvious that there is not a substantial difference between respondents answers, i.e. the size of private corporation and the fact if it is a private or public organization do not play any role. The research showed that the problems of customers purchasing behaviour and perception of utility value and subsequently property valuation by real value is up-to-date and both private and public organisations are aware of it.

Klíčová slova

Finanční účetnictví, historická cena, Kruskallův-Wallisův test, oceňování, reálná hodnota.

Klíčová slova v angličtině

Financial accountancy, historical price, Kruskal-Wallis test, real value, valuation.

Autoři

PERNICA, M.; BAŠTINEC, J.

Rok RIV

2012

Vydáno

31. 12. 2012

Nakladatel

Cerm

Místo

Brno

ISSN

1802-8527

Periodikum

TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU

Ročník

2012

Číslo

10

Stát

Česká republika

Strany od

83

Strany do

89

Strany počet

7

BibTex

@article{BUT75298,
  author="Martin {Pernica} and Jaromír {Baštinec}",
  title="Nákupní chování zákazníků – základ aktualizace metodiky oceňování majetku reálnou hodnotou",
  journal="TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU",
  year="2012",
  volume="2012",
  number="10",
  pages="83--89",
  issn="1802-8527"
}