Detail publikace

In-situ pozorování růstu síranu olovnatého na záporné elektrodě olověných akumulátorů

CHLADIL, L. HÁLOVÁ, H. SMEJKAL, J.

Originální název

In-situ pozorování růstu síranu olovnatého na záporné elektrodě olověných akumulátorů

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Hodnocení změn elektrod bylo provedeno pomocí dvou různých in-situ technik, jako je konfokální laserová skenovací mikroskopie (CLSM) a rentgenová prášková difrakce (XRD), které mají potenciál sledovat složení materiálu v různých nábojových stavech a hodnotit změny složení i velikosti částic. Prášková difrakce XRD umožňuje vyhodnocovat změny velikosti částic, přičemž je obzvláště citlivá na krystaly o velikosti nano (submikronů), zatímco CLSM poskytuje pohled na redukci větších krystalů síranu olovnatého, které jsou příčinou nevratných sulfatačních dějů. Nepřímé spojení těchto metod by mohlo poskytnout nové poznatky o procesu rekrystalizace a v budoucnu by mohlo přinést nové poznatky o vlivu různých typů přísad na nevratné procesy omezující aktivitu v olověných bateriích.

Anglický abstrakt

Evaluation of electrode changes was performed using two different in-situ techniques such as confocal laser scanning microscopy (CLSM) and X-ray powder diffraction (XRD), which have the potential to monitor the material composition in different charge states and evaluate both compositional and particle size changes. XRD powder diffraction allows evaluation of particle size changes, with particular sensitivity to nano-sized (sub-micron) crystals, while CLSM provides a perspective on the reduction of larger lead sulfate crystals that are the cause of irreversible sulfation events. The indirect coupling of these methods could provide new insights into the recrystallization process and in the future could provide new insights into the influence of different types of additives on irreversible activity-limiting processes in lead-acid batteries.

Autoři

CHLADIL, L.; HÁLOVÁ, H.; SMEJKAL, J.

Vydáno

21. 6. 2023

Místo

Blansko

ISBN

978-80-02-03018-8

Kniha

44. Nekonvenční zdroje elektrické energie

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

43

Strany do

46

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT185101,
  author="Ladislav {Chladil} and Hana {Hálová} and Jan {Smejkal}",
  title="In-situ pozorování růstu síranu olovnatého na záporné elektrodě olověných akumulátorů",
  booktitle="44. Nekonvenční zdroje elektrické energie",
  year="2023",
  series="1",
  number="1",
  pages="43--46",
  address="Blansko",
  isbn="978-80-02-03018-8"
}