Detail publikace

Prediktor tepelného stresu pro odhad bezpečné doby zátěže v ochranných oděvech

POKORNÝ, J. ŘEHÁK KOPEČKOVÁ, B. FIŠER, J. MAŠÍN, M. LUNEROVÁ, K.

Originální název

Prediktor tepelného stresu pro odhad bezpečné doby zátěže v ochranných oděvech

Anglický název

Predictor of thermal stress for the safety time estimation of exposure in protective suits

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V Excelu byl vytvořen nástroj PTS (Prediktor tepelného stresu), který využívá předpočítané výsledky modelu FMTK (Fyziologický model tepelného komfortu). Jedná se o model přenosu tepla mezi člověkem a okolím, který napomáhá lépe předvídat rizika přehřátí organismu při používání ochranných oděvů za daných podmínek. Jádro nástroje PTS je tvořeno vyhledávací tabulkou s 11664 předpočítanými scénáři zohledňující variantní teplotu okolí (5 až 45 °C), relativní vlhkost, rychlost proudění vzduchu, metabolickou aktivitu člověka při vykonávané činnosti (1 až 8,5 met) a typ oděvu definovaný vypařovacím a tepelným odporem oděvu. Pro vytvoření PTS bylo změřeno pomocí tepelného manekýna (VUT) celkem 6 skladeb ochranných oděvů včetně hasičských a protichemických, dále byly v těchto oděvech provedeny se skupinou probandů testy tepelné zátěže (SÚJCHBO). Výsledky PTS a FMTK byly ověřeny pomocí laboratorních testů i terénního testu. Výhodou PTS je značné zjednodušení vstupů oproti přímému použití FMTK.

Anglický abstrakt

The PTS tool (Predictor of Thermal Stress) was created in the Excel application based on the simulations of the FMTK model (Physiological model of thermal comfort) – model of heat transfer between human and ambient environment aimed for better understanding and anticipation of the risks associated with overheating in protective suits in pre-given conditions. The core of the PTS tool consists of a look-up table with pre-calculated 11664 scenarios covering variant ambient temperature (5 to 45 °C), relative humidity, air velocity metabolic rate (1 to 8.5 met) and the type of clothing defined by evaporation and thermal resistances. On purpose of PTS creation, six protective clothing ensembles including firefighter and chemical protective suits were measured by thermal manikin (VUT) and used for tests of thermal strain with group of probands (SÚJCHBO). Result of PTS and FMTK were evaluated by laboratory tests and field test. The advantage of PTS is the considerable simpler usage compared to the FMTK.

Klíčová slova

predikce, tepelný stres, ochranné oděvy, vypařovací a tepelný odpor oděvu

Klíčová slova v angličtině

prediction, thermal stress, protective suits, evaporative and thermal resistance of protective clothing

Autoři

POKORNÝ, J.; ŘEHÁK KOPEČKOVÁ, B.; FIŠER, J.; MAŠÍN, M.; LUNEROVÁ, K.

Vydáno

14. 9. 2022

Místo

Kamenná

ISBN

ISBN 978-80-11-01902

Kniha

4. ročník odborné konference o ochraně proti CBRN látkám HAZMAT PROTECT 2022, Sborník abstraktů

Strany počet

15

URL

BibTex

@inproceedings{BUT182755,
  author="Jan {Pokorný} and Barbora {Řehák Kopečková} and Jan {Fišer} and Michal {Mašín} and Kamila {Lunerová}",
  title="Prediktor tepelného stresu pro odhad bezpečné doby zátěže v ochranných oděvech",
  booktitle="4. ročník odborné konference o ochraně proti CBRN látkám HAZMAT PROTECT 2022, Sborník abstraktů",
  year="2022",
  pages="15",
  address="Kamenná",
  isbn="ISBN 978-80-11-01902",
  url="https://hazmat-protect.sujchbo.cz/wp-content/uploads/2022/09/Hazmat2022-article-Pokorny-Prediktor-tepelneho-stresu.pdf"
}