Detail publikace

Validita odhadu metabolické aktivity pomocí koměrčně dostupných chytrých hodinek při nízké a vysoké zátěži

ŘEHÁK KOPEČKOVÁ, B. KOPECKÝ, D. POKORNÝ, J. LUNEROVÁ, K.

Originální název

Validita odhadu metabolické aktivity pomocí koměrčně dostupných chytrých hodinek při nízké a vysoké zátěži

Anglický název

Validity of Commercially Available Smartwatches when Estimating Energy Expenditure During Low and Hight Activity

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tato studie je zaměřena na validitu odhadu energetického výdeje komerčně dostupných chytrých hodinek při nízké a vysoké aktivitě. Pro měření byly vybrány tři typy chytrých hodinek: Apple Watch Series 4, Garmin Fenix 6 Pro Glass a Fitbit Inspire a bylo definováno a změřeno 11 testovacích případů. Výsledky měření pro zvolené aktivity byly porovnány s tabulkovými hodnotami metabolické aktivity v normě ČSN EN ISO 8996 a s výsledkem z Kompendia pohybových aktivit. Pro případ, kdy byl velký rozdíl mezi hodnotami z normy a kompendia, byla vytvořena navíc referenční hodnota rychlosti metabolismu. Výsledky ukázaly, že chytré hodinky Garmin měřily celkovou metabolickou aktivitu nejpřesněji. Apple watch vykazovaly minimální hodnotu rozptylu pro opakovaná měření, ale výrazně nadhodnocovaly hodnotu energetického výdeje pro nízkou a střední aktivitu. Nejnižší přesnost měření vykazovaly hodinky Fitbit.

Anglický abstrakt

This study is focused on the validity of estimation energy expenditure by commercially available smartwatches during low and high activity. Three types of smartwatches were selected: Apple Watch Series 4, Garmin Fenix 6 Pro Glass, and Fitbit Inspire, and 11 test cases were defined. The results of the measurement were compared with the tabulated values of metabolic activity in the norm ČSN EN ISO 8996 and with the result from Compendium of Physical Activities. For the case where there was a large difference between the values from norm and the compendium the reference value of metabolic rate was created. The results showed that Garmin smartwatch measured overall metabolic activity most accurately. The Apple watch showed a minimal value of variance for repeated measurements but significantly overestimated the value of energy expenditure for low and medium activity. The Fitbit watch showed the lowest measurement accuracy.

Klíčová slova

metabolická aktivita, sporttestr, ČSN EN ISO 8996, validační studie, odhad metabolické aktivity

Klíčová slova v angličtině

metabolic rate, sporttester, ČSN EN ISO 8996, validation study, estimation of metabolic rate

Autoři

ŘEHÁK KOPEČKOVÁ, B.; KOPECKÝ, D.; POKORNÝ, J.; LUNEROVÁ, K.

Vydáno

14. 9. 2022

Místo

Kamenná

ISBN

ISBN 978-80-11-01902

Kniha

4. ročník odborné konference o ochraně proti CBRN látkám HAZMAT PROTECT 2022, Sborník abstraktů

Strany od

24

Strany do

36

Strany počet

13

URL

BibTex

@inproceedings{BUT182729,
  author="Barbora {Řehák Kopečková} and David {Kopecký} and Jan {Pokorný} and Kamila {Lunerová}",
  title="Validita odhadu metabolické aktivity pomocí koměrčně dostupných chytrých hodinek při nízké a vysoké zátěži",
  booktitle="4. ročník odborné konference o ochraně proti CBRN látkám HAZMAT PROTECT 2022, Sborník abstraktů",
  year="2022",
  pages="24--36",
  address="Kamenná",
  isbn="ISBN 978-80-11-01902",
  url="https://hazmat-protect.sujchbo.cz/wp-content/uploads/2022/09/Hazmat2022-article-Kopeckova-Metabolicka-aktivita.pdf"
}