Detail publikace

Plán řízení rizik vybraných prvků kritické dopravní infrastruktury

PROCHÁZKOVÁ, D. MARTINCOVÁ, J. PROCHÁZKA, J. KERTIS, T.

Originální název

Plán řízení rizik vybraných prvků kritické dopravní infrastruktury

Anglický název

Risk Management Plan for Selected Elements of Critical Transportation Infrastructures

Typ

kniha odborná

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Předložená práce se zabývá plánem řízení rizik vybraných prvků kritické dopravní in-frastruktury. Vychází z dat o selhání předmětných prvků, místních podmínek, ve kte-rých se dané prvky vyskytují a využívá současné pokrokové metody řízení rizik ve prospěch bezpečnosti. Opírá se o metodiku vytváření plánu řízení rizik vybraných po-ložek dopravní infrastruktury, která má osvědčení Ministerstva dopravy České repub-liky. Publikace uvádí návrh zavedení předmětné metodiky do legislativy České repub-liky a obsahuje návod, jak plán řízení rizik mají vytvářet správci vybraných prvků kri-tické dopravní infrastruktury pro zajištění své kvalitní odezvy na selhání předmětného prvku. Na závěr uvádí příklady plánů z oblasti mezinárodní civilní letecké dopravy, ve které IATA nástroj řízení rizik již dlouhodobě vyžaduje.

Anglický abstrakt

The presented work deals with the risk management plan of selected elements of critical transportation infrastructure. It is based on data on failure of the elements in question; the site conditions, in which the given elements occur and use current advanced methods of risk management for safety benefits. It is based on the methodology of creating a risk management plan for selected elements of the transportation infrastructure, which is certified by the Ministry of Transportation of the Czech Republic. This publication presents a proposal for the introduction of the methodology into the Czech Republic legislation and contains guidance on how the risk management plan should be created by administrators of selected elements of critical transportation infrastructures to ensure their own quality response to the failure of the element in question. It concludes with example plans in the field of international civil aviation, where International Air Transport Association (IATA) has long required a risk management toolkit.

Klíčová slova

doprava, kritická infrastruktura, bezpečnost, plán řízení rizik

Klíčová slova v angličtině

transport, transportation infrastructure, safety, risk management

Autoři

PROCHÁZKOVÁ, D.; MARTINCOVÁ, J.; PROCHÁZKA, J.; KERTIS, T.

Vydáno

22. 12. 2022

Nakladatel

ČVUT v Praze

Místo

Praha

ISBN

978-80-01-07099-4

Strany od

1

Strany do

54

Strany počet

54

URL

Plný text v Digitální knihovně

BibTex

@book{BUT180601,
  author="Danuše {Procházková} and Jana Victoria {Martincová} and Jan {Procházka} and Tomáš {Kertis}",
  title="Plán řízení rizik vybraných prvků kritické dopravní infrastruktury",
  year="2022",
  publisher="ČVUT v Praze",
  address="Praha",
  pages="1--54",
  doi="10.14311/BK.9788001070994",
  isbn="978-80-01-07099-4",
  url="https://dspace.cvut.cz/handle/10467/105316"
}