Detail publikace

Simulace provozu AC/AC trakčních statických frekvenčních měničů v distribuční soustavě při vybraných provozních stavech trakční soustavy

RADIL, L. KLUSÁČEK, J. DRÁPELA, J. KHAN, M. PTÁČEK, M. PELC, J. PODHRADSKÝ, J. SVOBODA, O.

Originální název

Simulace provozu AC/AC trakčních statických frekvenčních měničů v distribuční soustavě při vybraných provozních stavech trakční soustavy

Anglický název

Simulation of AC/AC operation of traction static frequency converters in the distribution system under selected operating conditions of the traction system

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V souvislosti se záměrem záměny trakčního napájení tratí elektrizovaných stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV na jednotnou střídavou trakční soustavu (TS) 25 kV, 50 Hz, byla zvolená koncepce využívající statické frekvenční měniče (SFC). SFC umožňují relativně nezávisle řídit elektrické parametry na obou stranách SFC, čímž vytváří potenciál k využití těchto jednotek pro řízení/podporu jak na straně TS, tak distribuční sítě (DS). Tento potenciál využití je v tomto článku analyzován na základě realistických scénářů provozu na realistickém modelu DS a jednotek SFC, který je zpracován do detailu spínacích procesů, polovodičových spínačů měniče. Cílem článku je vyhodnocení míry přenosu rušivých vlivů vzniklých provozem SFC do DS, vyhodnocení jejich závažnosti v závislosti na provozu TS a jejich relevantnost v definování limitů pracovní oblasti SFC.

Anglický abstrakt

In connection with the intention to change the traction power supply of lines electrified by DC traction 3 kV traction system to a single 25 kV, 50 Hz alternating current (AC) traction system, the chosen concept was SFCs allow relatively independent control of the electrical parameters on both sides of the SFC, thus creating the potential to use these units to control/support on both the TS and the distribution system (DS) side. This potential use is analysed in this paper on based on realistic operation scenarios on a realistic model of DS and SFC units, which is developed to the detail of the switching processes, solid-state inverter switches. The aim of the paper is to evaluate the degree of of transmission of disturbances caused by SFC operation to the DS, evaluation of their severity depending on TS operation and their relevance in defining the limits of the SFC working area.

Klíčová slova

železnice; frekvenční měnič; trakční napájení

Klíčová slova v angličtině

railway; frequency converter; traction power supply

Autoři

RADIL, L.; KLUSÁČEK, J.; DRÁPELA, J.; KHAN, M.; PTÁČEK, M.; PELC, J.; PODHRADSKÝ, J.; SVOBODA, O.

Vydáno

26. 10. 2022

Nakladatel

VTK elektro

Místo

Zlín

Strany od

19

Strany do

31

Strany počet

13

BibTex

@inproceedings{BUT180078,
  author="Lukáš {Radil} and Jan {Klusáček} and Jiří {Drápela} and Mohammed Ali {Khan} and Michal {Ptáček} and Jiří {Pelc} and Jiří {Podhradský} and Ondřej {Svoboda}",
  title="Simulace provozu AC/AC trakčních statických frekvenčních měničů v distribuční soustavě při vybraných provozních stavech trakční soustavy",
  booktitle="Nová elektrická zařízení železniční infrastruktury",
  year="2022",
  series="1",
  number="1",
  pages="19--31",
  publisher="VTK elektro",
  address="Zlín"
}