Detail publikace

Energeticky úsporné systémy pro chlazení horkých povrchů, tepelné zpracování a hydraulické odstranění okují

KOTRBÁČEK, P. POHANKA, M. CHABIČOVSKÝ, M.

Originální název

Energeticky úsporné systémy pro chlazení horkých povrchů, tepelné zpracování a hydraulické odstranění okují

Anglický název

Energy-efficient Systems for Cooling Hot Surfaces, Heat Treatment and Hydraulic Removal of Scale

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Stanovení reálných okrajových podmínek chlazení je základním předpokladem pro využití numerických modelů sloužících k optimalizaci a řízení vybraných dějů v oblasti hutnictví. Pro získání těchto okrajových podmínek byl vypracován postup, kdy vstupní informace o chlazení jsou získávány na základě experimentů. Poté je provedeno zpracování experimentálně získaných dat a jsou vytvořeny funkce, které vhodným způsobem popisují okrajové podmínky chlazení. Znalost průběhů teplot během chlazení umožňuje určení součinitele přestupu tepla mezi horkým povrchem a chladicím médiem. Reálné okrajové podmínky umožňují následnou optimalizaci chladicích sekcí a návrh finálních konfigurací. Ke zjištění okrajových podmínek jsou využívána unikátní laboratorní zařízení, která dovolují nastavení takových podmínek chlazení, které jsou blízké podmínkám v provozech. V příspěvku jsou uvedeny příklady optimalizace chlazení pracovních válců, příklady návrhů sekcí pro in-line tepelné zpracování kovů a postup při navrhování vysokotlakého ostřiku okují. Metodika umožňuje matematicky popsat vliv vodních paprsků trysek na součinitel přestupu tepla nebo na odstraňování vysokoteplotních okují a jí možné použít pro k optimalizaci chlazení a hydraulického odstranění okují pro průmyslové partnery.

Anglický abstrakt

Determination of real boundary cooling conditions is a fundamental requirement for numerical models and simulations to optimize and control selected processes in metallurgy. To obtain these boundary conditions, a special method has been developed. The input temperature history of cooling is obtained from experiments. The measured data are then mathematically evaluated. Realistic boundary conditions, as the heat transfer coefficient between hot surface and the coolant, allow next optimization of the cooling sections and the design of their configurations. To realize the cooling test, unique laboratory equipment was developed. It allows setting of cooling conditions close to the plant conditions. The paper presents examples of optimization of working roll cooling, examples of design of sections for in-line heat treatment and procedure for designing a new high-pressure descaling sections. The methodology makes it possible to identify the effect of nozzle water jets on the heat transfer coefficient or on removal of high-temperature scale and leads to optimization of cooling and descaling for industrial partners.

Klíčová slova

chlazení; okrajové podmínky; tepelné zpracování; válcování; hydraulické odstranění okují

Klíčová slova v angličtině

cooling; boundary conditions; heat treatment; rolling; hydraulic descaling

Autoři

KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.; CHABIČOVSKÝ, M.

Vydáno

31. 8. 2022

Nakladatel

OCELOT, s.r.o.

Místo

Ostrava

ISSN

0018-8069

Periodikum

Hutnické listy

Ročník

75

Číslo

3-4

Stát

Česká republika

Strany od

4

Strany do

8

Strany počet

5

URL

BibTex

@article{BUT179945,
  author="Petr {Kotrbáček} and Michal {Pohanka} and Martin {Chabičovský}",
  title="Energeticky úsporné systémy pro chlazení horkých povrchů, tepelné zpracování 
a hydraulické odstranění okují",
  journal="Hutnické listy",
  year="2022",
  volume="75",
  number="3-4",
  pages="4--8",
  issn="0018-8069",
  url="https://www.hutnickelisty.cz/en/current-issue/"
}