Detail publikace

Kostel Božského Srdce Páně v Hradci Králové: Architektura, vybavení, proměny, 1928—1932

JACKSON, L. BÁCHOR, J. F.

Originální název

Kostel Božského Srdce Páně v Hradci Králové: Architektura, vybavení, proměny, 1928—1932

Anglický název

The Church of The Divine Heart of God in Hradec Králové: Architecture, Equipment, Transformations, 1928–1932

Typ

kniha odborná

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Záměr postavit kostel na Pražském Předměstí se datuje do doby před 1. světovou válkou. V roce 1919 byla založena Jednota pro stavbu a údržbu kostela a v roce 1923 byl zakoupen první pozemek pro stavbu projektu pardubický architekt Boža Dvořák. Nebyl však shledán jako vhodný, proto byl pozemek prodán a v roce 1925 byl zakoupen nedaleký pozemek pro stavbu kostela situovaného v městském bloku. První projekt navržený pod vlivem novobarokního stylu západočeským architektem Antonem Schneiderem magistrát zamítl, a tak byl o zpracování projektu požádán architekt Bohumil Sláma. Sláma byl sice umírněný modernista, ale hluboce znal nejaktuálnější trendy světové architektury: díky Bedřichu Feuersteinovi, který pracoval pro Augusta Perreta, nebo Antonínu Raymondovi, který pracoval pro Franka Lloyda Wrighta. Navrhl tedy puristickou, symetrickou podélnou stavbu s centrální stupňovitou věží a bočními věžemi, průčelí mělo pásy oken s rastrem řeckých křížů. Kostel má kromě hlavního oltáře v severním presbytáři dva boční oltáře v průčelí, Svatováclavský, umístěný v předvečer 2. světové války přímo přes hlavní vchod a původně měl dvě boční kaple podél hlavního vchod: křestní kaple a kaple Božího hrobu. Součástí návrhu kostela byly i modernistické prvky: nástěnné svícny, lavice, kazatelna s reliéfy evangelistů od Jaroslava Horejce, původní betonový hlavní oltář, jehož obložení bylo přemístěno na oltář v dnešní severozápadní tzv. Zimní kapli, s. Krucifix od Jaroslava Horejce. V presbytáři byla původně umístěna socha sv. Terezie z Lisieux. Dnes je spolu se sochou sv. Antonína Paduánského umístěn pod klenbou. Sochy vyrobila umělecká firma Soudil a Jenčovský. Na další výzdobě se podílel řezbář Zdeněk Veselý. Budova kostela je unikátní památkou moderní architektury. Ukazuje progresivní snahu katolické církve reagovat na výzvy moderního světa a hledat nové možnosti uspořádání, stylu a výzdoby křesťanského chrámu.

Anglický abstrakt

The intention to build a church in the town of Pražské Předměstí dates back to before World War I. The Unit for the Construction and Maintenance of the Church was founded in 1919, and in 1923 the first site was purchased for the construction of the project of the Pardubice-based architect Boža Dvořák. However, it was not found to be suitable, so the site was sold and in 1925 a nearby site was purchased for the construction of a church situated in a city block. The first project designed under the influence of neo-baroque style by the West Bohemian architect Anton Schneider was rejected by the municipality, so the architect Bohumil Sláma was asked to design the project. Although Sláma was a moderate modernist, he was deeply familiar with the most current trends in global architecture: thanks to Bedřich Feuerstein, who used worked for August Perret, or Antonín Raymond, who used to worked for Frank Lloyd Wright. So he proposed a purist, symmetrical longitudinal building with a central stepped tower and side towers, the facade had bands of windows with a grid of Greek crosses. In addition to the main altar in the northern presbytery, the church has two side altars in the front, the St. Wenceslas altar, situated on the eve of World War II directly across the main entrance, and originally had two side chapels along the main entrance: the baptismal chapel and the chapel of the Holy Sepulchre. The design of the church also included modernist elements: wall sconces, pews, a pulpit with reliefs of evangelists by Jaroslav Horejc, the original concrete main altar, the paneling of which was moved to the altar in today's northwestern so-called Winter Chapel, with a Crucifix by Jaroslav Horejc. Statue of St. Therese of Lisieux was originally housed in the presbytery. Today, together with the statue of St. Anthony of Padua, it is placed under the vault. The statues were made by the artistic company Soudil and Jenčovský. Carver Zdeněk Veselý took part in further decoration. The church building is a unique monument of modern architecture. It shows the progressive effort of the Catholic Church to respond to the challenges of the modern world and to look for new possibilities for the layout, style and decoration of the Christian temple.

Klíčová slova

kostel; Božské Srdce Páně; Pražské Předměstí; Hradec Králové; Bohumil Sláma; moderní architektura

Klíčová slova v angličtině

church; Divine Heart; Pražské Předměstí; Hradec Králové; Bohumil Sláma; modern architecture

Autoři

JACKSON, L.; BÁCHOR, J. F.

Vydáno

1. 11. 2022

Nakladatel

Římskokatolické farnosti Hradec Králové – Pražské Předměstí

Místo

Hradec Králové

ISBN

978-80-11-01997-6

Číslo edice

1.

Strany počet

64

BibTex

@book{BUT179815,
  author="JACKSON, L. and BÁCHOR, J. F.",
  title="Kostel Božského Srdce Páně v Hradci Králové: Architektura, vybavení, proměny, 1928—1932
",
  year="2022",
  publisher="Římskokatolické farnosti Hradec Králové – Pražské Předměstí",
  address="Hradec Králové",
  edition="1.",
  pages="64",
  isbn="978-80-11-01997-6"
}