Detail publikace

Cestovní ruch ovlivňuje hodnotu bytových jednotek

BRANDEJS, D.

Originální název

Cestovní ruch ovlivňuje hodnotu bytových jednotek

Anglický název

Tourism affects the value of housing units

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V některých zemích je s významnou částí národního hospodářství spojen cestovní ruch. Cestovní ruch a s ním spojené služby mají, ve většině případů, pozitivní vliv na ekonomiku a významně zvyšují hrubý domácí produkt. Zvyšující se obliba v cestování se v turisticky vyhledávané lokalitě projevuje rozvojem místního podnikání, snižuje nezaměstnanost a přináší nové pracovní možnosti, včetně ekonomického růstu dané lokality. Cestovní ruch, v některých případech, může mít i negativní následky. Produkce odpadků, hluk v okolí, v souvislosti s přepravou turistů vzniklé znečištění ovzduší emisemi oxidu uhličitého, to je výčet některých negativních následků cestovního ruchu. To jsou vlivy, které mají dopad nejen na místní podnikání, lokalitu, ale také ovlivňují i hodnotu nemovitých věcí. Se zvyšující se oblibou lokality a její medializací, stoupá i počet turistů, kteří lokalitu navštíví a s tím se zvyšuje i zájem o rekreační objekty, budovy pro obchod, služby a ubytovací zařízení. Se zvyšující se poptávkou jejich hodnota logicky stoupá. Zde je zřejmé, že hodnota těchto nemovitých věcí bude vyšší. Již méně se sleduje tento vliv u jiných typů nemovitých věcí, kde může být vliv i opačný, zejména rezidenčních nemovitostí. Studie vyhodnocuje tento aspekt, který může mít jak pozitivní, tak i negativní dopad. K vyhodnocení jsou použity statistické metody.

Anglický abstrakt

In some countries, tourism is associated with a significant part of the national economy. Tourism and related services have, in most cases, a positive impact on the economy and significantly increase gross domestic product. The growing popularity of travel in the sought-after locality is reflected in the development of local business, reduces unemployment and brings new job opportunities, including the economic growth of the locality. Tourism, in some cases, can also have negative consequences. Garbage production, noise in the area, air pollution caused by the transport of tourists by carbon dioxide emissions, this is a list of some negative consequences of tourism. These are influences that not only affect the local business, location, but also affect the value of real estate. With the increasing popularity of the locality and its media coverage, the number of tourists who visit the locality is also increasing, and with it the interest in recreational facilities, buildings for trade, services is also increasing and accommodation facilities. As demand increases, their value logically increases. Here it is clear that the value of these real estate will be higher. This effect is less monitored for other types of real estate, where the influence may be the opposite, especially residential real estate. The study evaluates this aspect, which can have both positive and negative impacts. Statistical methods are used for evaluation.

Klíčová slova

Cestovní ruch; hodnota; bytová jednotka, vlivy; analýza závislosti.

Klíčová slova v angličtině

Tourism; value; housing unit, influences; dependency analysis.

Autoři

BRANDEJS, D.

Vydáno

1. 8. 2022

Nakladatel

Soudní inženýrství

Místo

Brno

ISSN

1211-443X

Periodikum

Soudní inženýrství

Ročník

33

Číslo

2

Stát

Česká republika

Strany od

17

Strany do

22

Strany počet

6

URL

BibTex

@article{BUT178645,
  author="David {Brandejs}",
  title="Cestovní ruch ovlivňuje hodnotu bytových jednotek",
  journal="Soudní inženýrství",
  year="2022",
  volume="33",
  number="2",
  pages="17--22",
  doi="10.13164/SI.2022.2.17",
  issn="1211-443X",
  url="https://www.sinz.cz/cz/uvod.php"
}