Detail publikace

Cestovní ruch ovlivňuje tržní ceny bytových jednotek

BRANDEJS, D.

Originální název

Cestovní ruch ovlivňuje tržní ceny bytových jednotek

Anglický název

Tourism affects the market prices of housing units

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V některých zemích je s významnou částí národního hospodářství spojen cestovní ruch, který bývá také označován pojmy turistika a turismus. Turismus a s ním spojené služby mají, ve většině případů, pozitivní vliv na ekonomiku a významně zvyšují hrubý domácí produkt. Zvyšující se obliba v cestování se v turisticky vyhledávané lokalitě projevuje rozvojem místního podnikání, snižuje nezaměstnanost a přináší nové pracovní možnosti, včetně ekonomického růstu dané lokality. Cestovní ruch, v některých případech, může mít i negativní následky. Produkce odpadků, hluk v okolí, v souvislosti s přepravou turistů vzniklé znečištění ovzduší emisemi oxidu uhličitého, to je výčet některých negativních následků cestovního ruchu. To jsou vlivy, které mají dopad nejen na místní podnikání, lokalitu, ale také ovlivňují i ceny nemovitých věcí. Se zvyšující se oblibou lokality a její medializací, stoupá i počet turistů, kteří lokalitu navštíví a s tím se zvyšuje i zájem o rekreační objekty, budovy pro obchod, služby a ubytovací zařízení. Se zvyšující se poptávkou jejich cena logicky stoupá. Zde je zřejmé, že hodnota těchto nemovitých věcí bude vyšší. Již méně se sleduje tento vliv u jiných typů nemovitých věcí, kde může být vliv i opačný, zejména rezidenčních nemovitostí. Studie vyhodnocuje tento environmentální aspekt, který může mít jak pozitivní, tak i negativní dopad. K vyhodnocení jsou použity statistické metody, zejména nástroje analýzy závislosti, korelační a regresní analýza

Anglický abstrakt

In some countries, a significant part of the national economy is associated with tourism, which is also referred to as tourism. Tourism and related services have a positive effect on the economy and significantly increase gross domestic product. The growing popularity of travel in the sought-after locality is reflected in the development of local business, reduces unemployment and brings new job opportunities, including the economic growth of the locality. Tourism, in some cases, can also have negative consequences. Garbage production, noise in the area, air pollution caused by the transport of tourists by carbon dioxide emissions, this is a list of some negative effects of tourism. These are influences that not only affect local business and location, but also affect real estate prices. With the increasing popularity of the locality, the number of tourists who visit the locality increases, and with it the interest in recreational facilities, buildings for shops, services and accommodation facilities increases. With increasing demand, their price logically rises. Here it is clear that the value of these real estate will be higher. This effect is less monitored for other types of real estate, where the influence may be the opposite, especially residential real estate. The study evaluates this environmental aspect, which can have both positive and negative impacts. Statistical methods are used for evaluation, especially tools of dependency analysis, correlation analysis and regression analysis.

Klíčová slova

Cestovní ruch; tržní cena; bytová jednotka, vlivy; analýza závislosti

Klíčová slova v angličtině

Tourism; market price; housing unit, influences; dependence analysis

Autoři

BRANDEJS, D.

Vydáno

12. 5. 2022

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství,

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-6063-8

Kniha

Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2022

Číslo edice

první

Strany od

81

Strany do

86

Strany počet

6

URL

BibTex

@inproceedings{BUT177804,
  author="David {Brandejs}",
  title="Cestovní ruch ovlivňuje tržní ceny bytových jednotek",
  booktitle="Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2022",
  year="2022",
  number="první",
  pages="81--86",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství,",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-6063-8",
  url="http://www.jufos.cz/wp-content/uploads/2022/10/Sborn%C3%ADk_JuFoS_2022_final.pdf"
}