Detail publikace

Slabé dopravní vzdělání učitelů a dětí v mateřských školách jako riziko nesprávného chování v dopravě v dětství i dospělosti

POSPÍŠILOVÁ, D. DAŇKOVÁ, A. FRIČ, J. POSPÍŠIL, K.

Originální název

Slabé dopravní vzdělání učitelů a dětí v mateřských školách jako riziko nesprávného chování v dopravě v dětství i dospělosti

Anglický název

Weak Traffic Education of Teachers and Children in Kindergartens as a Risk of Inappropriate Behaviour in Traffic in Childhood and Adulthood

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Mateřské školy se postupně vyvinuly od zařízení pro hlídání dětí ke svébytnému článku vzdělávacího systému. Děti zde získávají základní sociální dovednosti a připravují se na školní vzdělávání. Zde se vytvářejí základy způsobu chování v různých situacích. Doprava je jistě jedním z významných fenoménů, se kterými se děti setkávají od útlého věku, a to nejen jako její pasivní účastníci na zadních sedadlech automobilů, ale začínají v ní být aktivními účastníky jako chodci, cyklisté či koloběžkáři nebo jako bruslaři a skateboardisté, jako svébytní uživatelé hromadné dopravy. Dopravní výchova je do vzdělávacího procesu často zařazována jen ve formě jednorázových akcí, avšak není zpravidla součástí systematického vzdělávacího plánu. Nadto děti přebírají od svých pedagogů vzorce jejich chování při vycházkách mimo areál školky. Podle zjištěných informací se ukazuje, že vzdělávání učitelů na pedagogických fakultách či středních pedagogických školách se zabývá dopravní výchovou spíše okrajově či vůbec. To je identifikováno jako riziko pro utvářející se způsoby chování dětí v dopravě s přesahem do jejich dospělosti. Prezentovaný článek popisuje uskutečněný výzkum v oblasti dopravního vzdělávání předškolních dětí i jejich učitelů a charakterizuje rizika, která z něho vyplývají.

Anglický abstrakt

Kindergartens have gradually shifted from childcare facilities to a distinct part of the education system. Here, children acquire basic social skills and prepare for school education. Here, the foundations of how to behave in different situations are formed. Transport is certainly one of the important phenomena that children encounter from an early age, not only as passive participants in the back of cars, but also as active participants as pedestrians, cyclists or scooterists, or as skaters and skateboarders, as users of public transport in their own right. Traffic education is often included in the educational process only as one-off events, but is not usually part of a systematic curriculum. In addition, the children take over from their teachers the patterns of their behaviour in traffic when they go out outside the kindergarten premises. Obtained information shows that education of teachers at universities or secondary schools of education deals with traffic education rather marginally or not at all. This is identified as a risk for children’s formative behaviour patterns with overlap into their adulthood. The presented paper describes the research conducted in the field of traffic education of preschool children and their teachers and characterizes the risks that result from it.

Klíčová slova

mateřská škola, analýza rizik, doprava, dopravní vzdělávání, chování v dopravě,

Klíčová slova v angličtině

kindergarten, risk analysis, traffic, traffic education, behaviour in traffic

Autoři

POSPÍŠILOVÁ, D.; DAŇKOVÁ, A.; FRIČ, J.; POSPÍŠIL, K.

Vydáno

22. 12. 2021

Nakladatel

Akademické nakladatelství CERM

Místo

Brno

ISSN

1211-443X

Periodikum

Soudní inženýrství

Ročník

32

Číslo

4

Stát

Česká republika

Strany od

44

Strany do

47

Strany počet

4

URL

BibTex

@article{BUT176410,
  author="Dagmar {Pospíšilová} and Alena {Daňková} and Jindřich {Frič} and Karel {Pospíšil}",
  title="Slabé dopravní vzdělání učitelů a dětí v mateřských školách jako riziko nesprávného chování v dopravě v dětství i dospělosti",
  journal="Soudní inženýrství",
  year="2021",
  volume="32",
  number="4",
  pages="44--47",
  doi="10.13164/SI.2021.4.44",
  issn="1211-443X",
  url="http://hdl.handle.net/11012/203370"
}