Detail publikace

Mýtus architekta: Jan Kotěra 150

JACKSON, L. ŽÁČKOVÁ, M. PAVEL, M. SKLENÁŘOVÁ TEICHMANOVÁ, J. ČAPKOVÁ, H. GALETA, J. HNÍDKOVÁ, V. ŠENK, F.

Originální název

Mýtus architekta: Jan Kotěra 150

Anglický název

The Myth of an Architect: Jan Kotěra 150

Typ

kniha odborná

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Předkládaná kniha si klade za cíl revidovat otázku, nakolik je odkaz Jan Kotěry aktuální v první čtvrtině 21. století. Tým autorů – historiků a historiček i teoretiků a teoretiček architektury vybral témata, která v souvislosti s Janem Kotěrou doposavad nebyla zpracovávána vůbec, nebo je považoval za nutné přehodnotit, ať už z teoretických pozic nebo díky novým zdrojům a faktům. Jan Kotěra získal ještě za svého života přídomek „zakladatel moderní české architektury“ a na tomto vícevýznamovém základě byl po celé dvacáté století konstruován jeho mýtus, k němuž se vztahovali jeho současníci i autority pozdější bez ohledu na změny politických režimů: Kotěra představoval kultovní osobnost během první republiky, během Protektorátu Čechy a Morava i po převratu a nastoletí státního socialismu v roce 1948. Tomu, jak, proč a z jakých pozic probíhala tato konstrukce mýtu, se věnuje zadní část knihy, kam byly vybrány klíčové texty představující postupné upevňování i narušování Kotěrova mýtu v české architektonické historiografii. Výběr sedmnácti textů z let 1922–1972 je doplněn tím, jak ve své publicistické činnosti konstruoval svůj obraz sám Jan Kotěra. Jakkoli nebyl nadšeným publicistou, ve svých textech z let 1900–1922 představil některá teoretická východiska své architektonické tvorby, ale současně v nich upevňoval názorové pozice a mocenskou síť, kterou kolem sebe vytvářel nebo se do ní včlenil. Deset kapitol knihy se zabývá s tím, v čem Kotěrovo dílo může být produktivní dnes a v čem jsou jednotlivé aspekty jeho mýtu zastaralé a patří minulosti: ať se jedná o deklarovanou radikalitu jeho modernistického názoru, „českost“, modernizační potenciál všech oborů a odvětví architektury a designu i sociální a politické vztahy.

Anglický abstrakt

The book aims to revise the question concerning how relevant Jan Kotěra’s legacy is in the first quarter of the 21st century. The team of authors – historians and architecture theoreticians – have selected topics that have not been discussed in association with Jan Kotěra or he considered them necessary to be reassessed from the theoretical point of view or due to new sources and facts. Jan Kotěra acquired the nickname “the founder of modern Czech architecture” even before he died and the multiple-meaning basis was developed as a myth throughout the 20th century to which his contemporaries and authorities related regardless of the changes in political regimes: Kotěra represented a cult figure in the First Republic, the Protectorate of Bohemia and Moravia, as well as the coup and the rise of state socialism in 1948. The issues of how, why and from what positions the construction of the myth occurred along with the key texts representing the gradual consolidation and disruption of Kotěra’s myth in Czech architectonic historiography can be found towards the end of the book. The selection of seventeen texts written in 1922–1972 comes with the description of how Jan Kotěra himself built his image in his writings. Although he was not an avid writer, his texts published in 1900–1922 illustrate some of the theoretical bases of his architectonic work, yet he consolidated his opinions and a network of power he created or became part of. Ten chapters of the book deal with the way how Kotěra’s work can be productive nowadays and what makes individual aspects of his myth obsolete: whether it is demonstrated radicalism of his modernist opinion, “Czechness”, modernization potential of all fields and branches of architecture and design, as well as social and political relationships.

Klíčová slova

Jan Kotěra; modernismus; moderní architektura; design; státní reprezentace; historismus; Akademie výtvarných umění; Uměleckoprůmyslová škola

Klíčová slova v angličtině

Jan Kotěra; modernism; modern architecture; design; state representation; historism; Academy of Arts; Academy of Arts, Architecture and Design

Autoři

JACKSON, L.; ŽÁČKOVÁ, M.; PAVEL, M.; SKLENÁŘOVÁ TEICHMANOVÁ, J.; ČAPKOVÁ, H.; GALETA, J.; HNÍDKOVÁ, V.; ŠENK, F.

Vydáno

18. 12. 2021

Nakladatel

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze; Akademie výtvarných umění v Praze; Pravý úhel

Místo

Praha; Hradec Králové

ISBN

978-80-907128-5-0

Kniha

Mýtus architekta: Jan Kotěra 150

Číslo edice

1.

Strany od

78

Strany do

99

Strany počet

288

URL

BibTex

@book{BUT176322,
  author="JACKSON, L. and ŽÁČKOVÁ, M. and PAVEL, M. and SKLENÁŘOVÁ TEICHMANOVÁ, J. and ČAPKOVÁ, H. and GALETA, J. and HNÍDKOVÁ, V. and ŠENK, F.",
  title="Mýtus architekta: Jan Kotěra 150",
  year="2021",
  publisher="Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze; Akademie výtvarných umění v Praze; Pravý úhel",
  address="Praha; Hradec Králové",
  edition="1.",
  pages="78--99",
  isbn="978-80-907128-5-0",
  url="https://aleph.nkp.cz/F/BJPAD57NBBME1NA2FKKD6EY866JH9MN58UXS1IYH3NI7JN96LA-30924?func=find-b&find_code=WRD&x=22&y=4&request=M%C3%BDtus+architekta%3A+Jan+Kot%C4%9Bra+150&adjacent=N"
}