Detail publikace

Osud mikroplastů z pneumatik v půdě

KAMENÍKOVÁ, E. DENKOVÁ, P. FOJT, J. BRTNICKÝ, M. KUČERÍK, J.

Originální název

Osud mikroplastů z pneumatik v půdě

Anglický název

Fate of microplastics from tyres in soil

Typ

konferenční sborník (ne článek)

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Přestože jsou plasty obecně považovány za inertní materiály, jsou-li vystaveny některým přírodním dějům, může docházet k jejich erozi. Plasty se následně mohou rozpadnout na menší částečky, tzv. sekundární mikroplasty a způsobit kontaminaci různých složek životního prostředí [1, 2]. Další možností kontaminace životního prostředí mikroplasty je únik tzv. primárních mikroplastů, částic, které jsou jako malé již vyrobeny a jsou využívány například jako abrazivní činidla, v kosmetice nebo jako součást nátěrových hmot [3]. Problematika mikroplastů je v současné době hojně studována, a to především z pohledu ekotoxikologie a environmentální analýzy. Studují se například jejich vlivy na faunu a flóru, schopnost jejich bioakumulace nebo schopnost sorpce dalších kontaminantů na jejich povrch, rovněž se diskutuje i jejich vliv na lidské zdraví [2, 4, 5]. Prací zaměřených na studium chování mikroplastů v půdě a jejich vliv na půdní vlastnosti (biotické i abiotické) nebo mechanismy inkorporace do půdy je k dispozici velmi málo, a proto je nutné se touto problematikou intenzivně zabývat. V dostupných studiích byly pozorovány negativní vlivy mikroplastů na fyzikální i chemické vlastnosti půdy. Mikroplasty měnily půdní pórovitost, zádrž a distribuci vody, případně narušily mikrobiální činnost, čímž došlo k ovlivnění cyklů některých živin a celkové kvality půdy [6]. Dále byly dokázány vlivy mikroplastů i na chemické vlastnosti půdy, mikroplasty zvyšovaly koncentraci organického uhlíku, anorganického dusíku a celkového fosforu, nebo mohly zvyšovat koncentraci některých dalších polutantů, které se váží na jejich povrch [7]. Změny těchto půdních vlastností pak závisely zejména na typu, tvaru a velikosti daného mikroplastu [6]. V této práci byly studovány mikroplasty pneumatik, získané jako odpad při materiálové recyklaci. V životním prostředí se ukazují mikroplasty pneumatik (a z dopravy obecně) jako velmi častý pevný kontaminant, k jejich obrusům dochází zejména v důsledku agresivního stylu jízdy nebo vlivem zvyšující se hmotnosti vozidel. Tato práce si klade za cíl sledovat krátkodobé a střednědobé změny v půdách způsobené inkorporací mikroplastů z pneumatik do půdy s využitím metod termické analýzy.

Anglický abstrakt

Although plastics are generally considered to be inert materials, when exposed to to certain natural processes, erosion can occur. Plastics can subsequently break down into smaller particles called secondary microplastics and cause contamination of various environmental contaminants [1, 2]. Another possibility of environmental contamination by microplastics is the release of so-called primary microplastics, particles that are already produced as small particles and are used e.g. as abrasive agents, in cosmetics or as part of coatings [3]. The issue of microplastics is currently being extensively studied, mainly from ecotoxicology and environmental analysis. For example, their effects on fauna are being studied and flora, their bioaccumulation capacity or the ability to sorb other contaminants onto their surface, their impact on human health is also discussed [2, 4, 5]. Work on studying the behaviour of microplastics in soil and their influence on soil properties (biotic and abiotic) or the mechanisms of incorporation into the soil are very few and therefore it is necessary to address this This issue needs to be intensively addressed. In the available studies, negative effects of microplastics on physical and chemical properties of soil. Microplastics alter soil porosity, water retention and distribution, or disrupted microbial activity, thereby affecting the cycling of some nutrients and the overall soil quality [6]. Furthermore, microplastics have also been shown to affect soil chemical properties, microplastics increased the concentration of organic carbon, inorganic nitrogen and total phosphorus, or could increase the concentration of some other pollutants that bind to their surface [7]. Changes in these soil properties then depended mainly on the type, shape and size of of the microplastic in question [6]. In this work, tire microplastics obtained as waste during material recycling. In the environment, tyre microplastics (and from transport in general) as a very common solid contaminant, their abrasion occurs mainly due to aggressive driving styles or due to the increasing weight of vehicles. This work aims to monitor short and medium term changes in soils caused by the incorporation of microplastics from tyres into soils using thermal analysis methods. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Klíčová slova

mikroplasty, pneumatika, termogravimetrie, změny půdních vlastností

Klíčová slova v angličtině

microplastics, tyre, thermogravimetry, changes in soil properties

Autoři

KAMENÍKOVÁ, E.; DENKOVÁ, P.; FOJT, J.; BRTNICKÝ, M.; KUČERÍK, J.

Vydáno

27. 1. 2022

Nakladatel

ČSCh, z.s.

Místo

Pardubice

ISBN

978-80-88307-09-9

Kniha

Termoanalytický seminář - sborník příspěvků

Číslo edice

1

Strany počet

7

BibTex

@proceedings{BUT176318,
  editor="Eliška {Kameníková} and Pavla {Denková} and Jakub {Fojt} and Martin {Brtnický} and Jiří {Kučerík}",
  title="Osud mikroplastů z pneumatik v půdě",
  year="2022",
  number="1",
  pages="7",
  publisher="ČSCh, z.s.",
  address="Pardubice",
  isbn="978-80-88307-09-9"
}