Detail publikace

Kritéria pro ocenění nemovitých kulturních památek s rezidenční funkcí

VAŘECHOVÁ, M. BRANDEJS, D.

Originální název

Kritéria pro ocenění nemovitých kulturních památek s rezidenční funkcí

Anglický název

The criteria of valuation of the real estate cultural monuments with residential function

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Nemovité kulturní památky jsou jedinečné stavby, které zvyšují význam dané lokality. S ohledem na absenci ujasněných přístupů a metod ke stanovení jejich hodnoty se autoři příspěvku zabývali hledáním sofistikovaného náhledu a citlivějšího přístupu k ocenění nemovitých kulturních památek Výzkum se zaměřil na nemovité kulturní památky s rezidenční funkcí, nacházející se ve statutárním městě Brně, které je kulturním a historickým centrem střední Evropy včetně významné památky zapsané do seznamu světového dědictví UNESCO – vily Tugendhat. Při sběru dat byly využity korektní podklady, a to zejména z Památkového katalogu Národního památkového ústavu, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Českého statistického úřadu. Pro naplnění cíle výzkumu bylo třeba vybrat dostatečně početnou skupinu nemovitostí se stejným využitím, z nichž část je památkově chráněna a část nikoliv. Bylo zkoumáno všech 48 brněnských katastrálních území. Pro zohlednění kvalitativních parametrů nemovité kulturní památky s možnou bytovou funkcí bylo provedeno srovnání s hodnotou obdobných staveb bez kulturního významu. Ke kvantifikaci nemateriálních faktorů, které jsou součástí hodnoty kulturních památek, bude využita hedonická metoda.

Anglický abstrakt

Immovable cultural monuments are unique buildings that increase the importance of a given locality. With regard to the absence of clarified approaches and methods for determining their value, the authors looked for a sophisticated view and a more sensitive approach to the valuation of immovable cultural monuments. The research focused on immovable cultural monuments with a residential function the center of Central Europe, including an important monument inscribed on the UNESCO World Heritage List – Villa Tugendhat. Correct data were used in data collection, especially from the Monument Catalog of the National Monuments Institute, the Czech Surveying and Cadastral Office, and the Czech Statistical Office. To meet the goal of the research, it was necessary to select a sufficiently large group of properties with the same use, some of which are listed, and some are not. All 48 Brno cadastral areas were examined. In order to take into account, the qualitative arameters of an immovable cultural monument with a possible housing function, a comparison was made with the value of similar buildings without cultural significance. The hedonic method will be used to quantify intangible actors that are part of the value of cultural monuments.

Klíčová slova

Nemovité kulturní památky; ocenění; hodnota; hedonická metoda

Klíčová slova v angličtině

Real estate cultural monuments; valuation; value; hedonic method.

Autoři

VAŘECHOVÁ, M.; BRANDEJS, D.

Vydáno

27. 5. 2021

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstí

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5963-2

Kniha

Sborník konference Junior forensic science Brno 2021

Číslo edice

1

Strany od

190

Strany do

195

Strany počet

6

URL

BibTex

@inproceedings{BUT171830,
  author="Martina {Vařechová} and David {Brandejs}",
  title="Kritéria pro ocenění nemovitých kulturních památek s rezidenční funkcí",
  booktitle="Sborník konference Junior forensic science Brno 2021",
  year="2021",
  number="1",
  pages="190--195",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstí",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-5963-2",
  url="http://www.jufos.cz/wp-content/uploads/2015/11/Sborn%C3%ADk-JUFOS-2021.pdf"
}